* Acest text este versiunea consolidată a Regulamentului (după rectificare).

Preambul
Considerentele

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 1 – Obiect și obiective
Art. 2 – Domeniul de aplicare material
Art. 3 – Domeniul de aplicare teritorial
Art. 4 – Definiții

Capitolul II – Principii

Art. 5 – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 6 – Legalitatea prelucrării
Art. 7 – Condiții privind consimțământul
Art. 8 – Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale
Art. 9 – Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
Art. 10 – Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni
Art. 11 – Prelucrarea care nu necesită identificare

Capitolul III – Drepturile persoanei vizate

Secțiunea 1 – Transparență și modalități

Art. 12 – Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Secțiunea 2 – Informare și acces la date cu caracter personal

Art. 13 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată
Art. 14 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
Art. 15 – Dreptul de acces al persoanei vizate

Secțiunea 3 – Rectificare și ștergere

Art. 16 – Dreptul la rectificare
Art. 17 – Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Art. 18 – Dreptul la restricționarea prelucrării
Art. 19 – Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Art. 20 – Dreptul la portabilitatea datelor

Secțiunea 4 – Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

Art. 21 – Dreptul la opoziție
Art. 22 – Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Secțiunea 5 – Restricții

Art. 23 – Restricții

Capitolul IV – Operatorul și persoana împuternicită de operator

Secțiunea 1 – Obligații generale

Art. 24 – Responsabilitatea operatorului
Art. 25 – Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
Art. 26 – Operatori asociați
Art. 27 – Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune
Art. 28 – Persoana împuternicită de operator
Art. 29 – Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator
Art. 30 – Evidențele activităților de prelucrare
Art. 31 – Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

Secțiunea 2 – Securitatea datelor cu caracter personal

Art. 32 – Securitatea prelucrării
Art. 33 – Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal
Art. 34 – Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

Secțiunea 3 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă

Art. 35 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor
Art. 36 – Consultarea prealabilă

Secțiunea 4 – Responsabilul cu protecția datelor

Art. 37 – Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
Art. 38 – Funcția responsabilului cu protecția datelor
Art. 39 – Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

Secțiunea 5 – Coduri de conduită și certificare

Art. 40 – Coduri de conduită
Art. 41 – Monitorizarea codurilor de conduită aprobate
Art. 42 – Certificare
Art. 43 – Organisme de certificare

Capitolul V – Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

Art. 44 – Principiul general al transferurilor
Art. 45 – Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție
Art. 46 – Transferuri în baza unor garanții adecvate
Art. 47 – Reguli corporatiste obligatorii
Art. 48 – Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii
Art. 49 – Derogări pentru situații specifice
Art. 50 – Cooperarea internațională în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Capitolul VI – Autorități de supraveghere independente

Secțiunea 1 – Statutul independent

Art. 51 – Autoritatea de supraveghere
Art. 52 – Independență
Art. 53 – Condiții generale aplicabile membrilor autorității de supraveghere
Art. 54 – Norme privind instituirea autorității de supraveghere

Secțiunea 2 – Abilitări, sarcini și competențe

Art. 55 – Competența
Art. 56 – Competența autorității de supraveghere principale
Art. 57 – Sarcini
Art. 58 – Competențe
Art. 59 – Rapoarte de activitate

Capitolul VII – Cooperare și coerență

Secțiunea 1 – Cooperare

Art. 60 – Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală și celelalte autorități de supraveghere vizate
Art. 61 – Asistență reciprocă
Art. 62 – Operațiuni comune ale autorităților de supraveghere

Secțiunea 2 – Asigurarea coerenței

Art. 63 – Mecanismul pentru asigurarea coerenței
Art. 64 – Avizul comitetului
Art. 65 – Soluționarea litigiilor de către comitet
Art. 66 – Procedura de urgență
Art. 67 – Schimb de informații

Secțiunea 3 – Comitetul european pentru protecția datelor

Art. 68 – Comitetul european pentru protecția datelor
Art. 69 – Independență
Art. 70 – Sarcinile comitetului
Art. 71 – Rapoarte
Art. 72 – Procedura
Art. 73 – Președintele
Art. 74 – Sarcinile Președintelui
Art. 75 – Secretariatul
Art. 76 – Confidențialitate

Capitolul VIII – Căi de atac, răspundere și sancțiuni

Art. 77 – Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Art. 78 – Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere
Art. 79 – Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator
Art. 80 – Reprezentarea persoanelor vizate
Art. 81 – Suspendarea procedurilor
Art. 82 – Dreptul la despăgubiri și răspunderea
Art. 83 – Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative
Art. 84 – Sancțiuni

Capitolul IX – Dispoziții referitoare la situații specifice de prelucrare

Art. 85 – Prelucrarea și libertatea de exprimare și de informare
Art. 86 – Prelucrarea și accesul public la documente oficiale
Art. 87 – Prelucrarea unui număr de identificare național
Art. 88 – Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă
Art. 89 – Garanții și derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice
Art. 90 – Obligații privind păstrarea confidențialității
Art. 91 – Normele existente în domeniul protecției datelor pentru biserici și asociații religioase

Capitolul X – Acte delegate și acte de punere în aplicare

Art. 92 – Exercitarea delegării
Art. 93 – Procedura comitetului

Capitolul XI – Dispoziții finale

Art. 94 – Abrogarea Directivei 95/46/CE
Art. 95 – Relația cu Directiva 2002/58/CE
Art. 96 – Relația cu acordurile încheiate anterior
Art. 97 – Rapoartele Comisiei
Art. 98 – Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii în materie de protecție a datelor
Art. 99 – Intrare în vigoare și aplicare

Formula de final
No tags for this post.