273 citiri

Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor

*Sursa oficială: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 23 octombrie 2018

În baza art. 55, art. 57 alin. (1) lit. h), art. 58, art. 60-62, art. 83 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

având în vedere dispozițiile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

ținând cont de prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

văzând prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte dispoziții legale aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

în considerarea atribuțiilor legale ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind efectuarea de investigații, în cazurile și condițiile prevăzute în competența acesteia, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii,

în baza Referatului Serviciului control operatori nr. 153 din 1 octombrie 2018 privind aprobarea și publicarea procedurii de efectuare a investigațiilor,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (5) și (6), ale art. 10 alin. (1) lit. a) -d), ale art. 12 și art. 141 -146 din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Articolul 1
Se aprobă Procedura de efectuare a investigațiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispoziții contrare se abrogă.

Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Ancuța Gianina Opre
București, 9 octombrie 2018.

Nr. 161.

ANEXĂ: PROCEDURA DE EFECTUARE A INVESTIGAȚIILOR

No tags for this post.