252 citiri

Procedura de efectuare a investigațiilor

*Sursa oficială: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 23 octombrie 2018

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Articolul 1
În exercitarea atribuțiilor de control prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și de celelalte acte normative aplicabile din domeniul protecției datelor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, efectuează investigații, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Articolul 2
Investigațiile se pot efectua:
a) din oficiu;
b) la plângere.

Articolul 3
Investigațiile din oficiu se pot efectua:
a) la propunerea compartimentelor cu atribuții de control ale ANSPDCP;
b) la propunerea președintelui sau vicepreședintelui ANSPDCP, printr-o rezoluție scrisă;
c) la propunerea celorlalte compartimente din cadrul ANSPDCP;
d) ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
e) pentru verificarea unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obținute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri, inclusiv pe baza sesizărilor sau a informațiilor primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;
f) în vederea cooperării internaționale, precum și cu celelalte autorități de supraveghere din statele membre, în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul operațiunilor comune și al acordării de asistență reciprocă.

Articolul 4
(1) Propunerea de efectuare a unei investigații din oficiu se face printr-o notă motivată care cuprinde entitatea supusă investigației, avizată de șeful ierarhic și aprobată de președintele ANSPDCP.
(2) În cazul plângerilor, efectuarea investigațiilor pentru soluționarea acestora se aprobă prin rezoluția scrisă a președintelui ANSPDCP care poate delega această atribuție șefului compartimentului de specialitate.

Articolul 5
(1) Investigațiile din oficiu se declanșează potrivit prevederilor legale aplicabile, în conformitate cu condițiile prevăzute de prezenta procedură, și se efectuează pentru verificarea unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obținute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri. Datele și informațiile pot fi obținute din surse cum ar fi: corespondența primită de ANSPDCP, mass-media, accesarea rețelei de internet, documentele de constatare întocmite în urma efectuării altor investigații sau alte documente de la nivelul ANSPDCP, activitățile de cooperare cu entități de drept public sau privat ori cu autorități de supraveghere din străinătate.
(2) Investigațiile din oficiu se pot efectua și sub formă de audituri privind protecția datelor.

Articolul 6
(1) Investigațiile se pot efectua și pentru soluționarea plângerilor primite de ANSPDCP, în conformitate cu prezenta procedură.
(2) Analizarea și soluționarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire și soluționare a plângerilor, aprobată prin decizie a președintelui ANSPDCP.

Articolul 7
Ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, investigațiile se efectuează în baza unei note întocmite de titularul de lucrare, avizată de șeful ierarhic/șeful compartimentului de specialitate/înlocuitorul acestuia și aprobată de președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia.

Articolul 8
În cadrul investigațiilor pot fi verificate orice aspecte privind respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Articolul 9
(1) Personalul de control al ANSPDCP are dreptul să efectueze investigații și este împuternicit prin decizie a președintelui ANSPDCP.
(2) Personalul de control al ANSPDCP se legitimează pe baza legitimației de control. Se interzice personalului de control să utilizeze legitimația de control în afara atribuțiilor de serviciu pentru care a fost desemnat.
(3) În cazul investigațiilor efectuate pe teren este obligatorie și emiterea unei împuterniciri în care să fie indicat numele/denumirea entității controlate.

Articolul 10
Șeful compartimentului/compartimentelor cu atribuții de control nominalizează persoanele care vor efectua investigația și stabilește data sau perioada efectuării acesteia.

Articolul 11
Personalul de control desemnat să facă parte din echipa de control are obligația de a anunța în prealabil conducerea ANSPDCP în cazul existenței unor motive ce ar putea determina un conflict de interese, potrivit legislației aplicabile, în legătură cu investigația pentru care a fost nominalizat, în vederea schimbării componenței echipei de control.

Articolul 12
(1) În cazul operațiunilor comune desfășurate pe teritoriul României la care participă și personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta își îndeplinește atribuțiile în limitele împuternicirii acordate de președintele ANSPDCP.
(2) În cazul operațiunilor comune ale autorităților de supraveghere desfășurate pe teritoriul altor state membre, personalul de control al ANSPDCP va fi desemnat de către președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia, prin rezoluție scrisă.
(3) Personalul de control desemnat să participe în cadrul operațiunilor comune ale autorităților de supraveghere desfășurate pe teritoriul altor state membre își exercită competențele de investigare sub coordonarea și în prezența membrilor personalului autorității de supraveghere din statul membru de primire.

Articolul 13
Actele de control (adresa de anunțare a entității controlate și împuternicirea, după caz) și celelalte documente (ordinele de deplasare și referatul de deplasare, dacă este cazul) se întocmesc în prealabil de către titularul desemnat și se supun spre avizare/semnare șefului ierarhic și spre semnare/aprobare președintelui ANSPDCP sau înlocuitorilor acestora, după caz.

Articolul 149
(1) Investigațiile pot fi efectuate cu înștiințarea entității controlate sau se pot desfășura inopinat, fără anunțarea în prealabil în scris a entității controlate.
(2) În cazurile în care investigația este efectuată cu înștiințarea entității controlate, aceasta se efectuează începând cu data și ora anunțate de ANSPDCP.

Articolul 15
ANSPDCP poate amâna sau suspenda efectuarea investigației, inclusiv la solicitarea entității controlate, pentru motive justificate.

Articolul 16
(1) Investigațiile pot fi efectuate pe teren, la sediul autorității ori în scris.
(2) Modalitatea de efectuare a unei investigații la sediul autorității ori în scris se stabilește de către șeful ierarhic/înlocuitorul acestuia prin rezoluție scrisă.

CAPITOLUL II – Efectuarea investigațiilor pe teren

Articolul 17
(1) Investigațiile pe teren constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locații unde își desfășoară activitatea entitatea controlată sau locații care au legătură cu prelucrarea în cauză, după caz.
(2) În cadrul investigațiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP desfășoară următoarele activități:
a) deplasarea la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locații unde își desfășoară activitatea entitatea controlată;
b) prezentarea legitimației de control și a împuternicirii, după caz, reprezentanților entității controlate, care vor asigura participarea persoanelor competente să dea relații/informații în domeniul controlat. Persoanele desemnate de entitatea controlată/responsabilul pentru protecția datelor participă la efectuarea controlului, prin furnizarea informațiilor și a documentelor solicitate de către echipa de control, și semnează actele de control încheiate;
c) în situațiile prevăzute de lege, prezentarea autorizației judiciare emise de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta;
d) solicitarea înregistrării ordinului de deplasare și a împuternicirii, dacă este cazul;
e) înscrierea în registrul de control al entității controlate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, dacă este cazul;
f) prezentarea obiectivelor investigației;
g) verificarea tuturor aspectelor care au legătură cu obiectul investigației prin solicitarea oricăror informații legate de obiectivele controlului;
h) verificarea oricărui document, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor necesare desfășurării investigației;
i) ridicarea documentelor, în copie certificată de către entitatea controlată, sau a înregistrărilor relevante care au legătură cu obiectul controlului și anexarea acestora la procesul- verbal de constatare/sancționare;
j) întocmirea procesului-verbal de constatare/sancționare, prin evidențierea situațiilor prezentate de entitatea controlată, a declarațiilor reprezentanților acesteia și a constatărilor proprii și aplicarea de sancțiuni contravenționale sau a altor tipuri de măsuri corective, după caz;
k) aplicarea sancțiunii amenzii în situația în care cuantumul acesteia nu depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;
l) aplicarea măsurilor corective prevăzute de lege;
m) întocmirea planului de remediere în situațiile prevăzute de lege;
n) formularea recomandărilor necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, după caz;
o) înmânarea/comunicarea către entitatea controlată a copiei procesului-verbal de constatare/sancționare.
(3) În cadrul investigațiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP are următoarele obligații:
a) să țină legătura cu ANSPDCP și să comunice în principal șefului ierarhic sau înlocuitorului acestuia orice situație deosebită intervenită care are legătură cu realizarea controlului;
b) să aibă un comportament decent în relația cu entitatea controlată;
c) în realizarea investigației, personalul de control poate solicita asistență din partea organelor de poliție. Solicitarea de asistență poate interveni anterior investigației în condițiile în care există indicii privind o posibilă opoziție la investigație sau pe parcursul acesteia;
d) să păstreze secretul profesional pe termen nelimitat asupra informațiilor confidențiale sau clasificate la care a avut acces.

Articolul 18
În situația în care reprezentantul legal al entității controlate nu este prezent în timpul efectuării investigației, acesta are obligația de a desemna în scris sau de a împuternici o persoană/persoane care să reprezinte entitatea controlată.

Articolul 19
În cadrul investigației, entitatea controlată are, în principal, următoarele obligații:
a) să permită personalului de control, fără întârziere, începerea și derularea investigației și să asigure suportul necesar personalului de control;
b) să asigure accesul personalului de control în incintele în care își desfășoară activitatea, la orice echipament, mijloc sau suport de prelucrare/stocare a datelor, în vederea efectuării verificărilor necesare desfășurării investigației, inclusiv la cele care pot fi accesate la distanță;
c) să pună la dispoziția personalului de control orice informații și documente indiferent de suportul de stocare, necesare desfășurării investigației, inclusiv copii de pe acestea;
d) să pună la dispoziția ANSPDCP documentele solicitate, certificate pentru conformitate cu originalul;
e) să furnizeze într-o formă completă documentele, informațiile, înregistrările și evidențele solicitate, precum și orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidențial al acestora, în condițiile legii;
f) să permită personalului de control utilizarea echipamentelor de înregistrare și stocare audiovideo/foto ori de câte ori echipa de control consideră că este necesar în cadrul derulării activității de control.

Articolul 20
(1) În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor, ANSPDCP poate solicita autorizarea judiciară, dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta, în condițiile legii.
(2) Autorizarea judiciară pentru efectuarea investigației se solicită de către compartimentul cu atribuții de reprezentare în instanță pe baza documentelor puse la dispoziție de către compartimentul/compartimentele cu atribuții de control.
(3) O copie a autorizației judiciare pentru efectuarea investigației se comunică entității controlate înainte de începerea investigației.
(4) Încheierea privind autorizarea judiciară poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația nu este suspensivă de executare.
(5) În cazul în care investigația trebuie desfășurată, inclusiv simultan, în mai multe spații deținute de către entitatea controlată, ANSPDCP va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se vor indica spațiile în care urmează să se desfășoare investigația.
(6) În toate situațiile investigația nu poate începe înainte de ora 8,00 și nu poate continua după ora 18,00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează investigația sau a reprezentantului său. Investigația poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.
(7) Identificarea și păstrarea obiectelor, precum și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
(8) În vederea evitării riscului distrugerii unor documente relevante pentru investigații, personalul de control poate proceda la aplicarea de sigilii în cadrul investigațiilor desfășurate de ANSPDCP în situația nefinalizării investigației în ziua în care aceasta a început, precum și în orice alte situații în care se justifică această măsură.
(9) Entitatea controlată are obligația să asigure integritatea sigiliilor aplicate până la ridicarea acestora de către personalul de control. În cazul înlăturării sau distrugerii sigiliilor, personalul de control va proceda potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedură penală în vederea sesizării organelor de cercetare penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de rupere de sigilii prevăzută de art. 260 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
(10) Personalul de control va consemna în procesul-verbal de constatare/sancționare activitatea de punere de sigilii, respectiv ridicarea acestora.

Articolul 21
În cadrul efectuării investigațiilor, personalul de control poate propune printr-o notă, avizată/semnată de șeful ierarhic și aprobată de președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia, efectuarea de expertize, în condițiile legii.

Articolul 22
(1) În cadrul investigațiilor, personalul de control poate audia persoanele ale căror declarații sunt considerate relevante și necesare desfășurării investigației.
(2) Rezultatul audierii se consemnează de către personalul de control într-o notă de audiere, semnată de participanți. În situația în care persoanele audiate refuză să semneze nota de audiere, se va face mențiune în acest sens pe respectivul înscris.
(3) Nota de audiere se anexează la procesul-verbal de constatare/sancționare.

Articolul 23
(1) Rezultatul investigației se consemnează în procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control.
(2) În procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat, personalul de control consemnează în mod obligatoriu următoarele:
a) data și locul încheierii procesului-verbal de constatare/sancționare;
b) datele de identificare și funcțiile membrilor echipei de control, inclusiv numărul legitimației de control;
c) numărul și data deciziei de împuternicire emise de președintele ANSPDCP și, după caz, numărul și data împuternicirii pentru investigațiile efectuate pe teren și neanunțate în prealabil în scris;
d) obiectul controlului;
e) datele de identificare ale entității controlate;
f) datele de identificare și funcțiile reprezentanților entității controlate;
g) constatările rezultate în urma verificărilor efectuate;
h) descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei și locului în care a fost săvârșită fapta, a împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și, eventual, a pagubelor, a actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția, precum și a măsurilor corective și/sau a sancțiunii aplicate, dacă este cazul;
i) termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea, în cazul aplicării unei sancțiuni contravenționale;
j) dacă s-au ridicat documente sau alte materiale, felul și natura acestora;
k) dacă reprezentanții entității controlate, care au participat la activitatea de control, au refuzat să consemneze obiecțiunile cu privire la conținutul procesului-verbal de constatare/sancționare, după ce le-a fost adus la cunoștință acest drept;
l) mențiuni privind înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare/sancționare, în copie, reprezentanților entității controlate;
m) motivele pentru care reprezentanții entității controlate nu au semnat procesul-verbal de constatare/sancționare, cu indicarea datelor de identificare a martorului care atestă motivele nesemnării procesului-verbal, în cazul în care acesta există, sau a motivelor care au condus la întocmirea procesului- verbal în lipsa unui martor.
(3) Procesul-verbal de constatare/sancționare se întocmește într-un singur exemplar, o copie a acestuia înmânându-se reprezentantului legal sau desemnat al entității controlate.
(4) Procesul-verbal de constatare/sancționare ștampilat de ANSPDCP se semnează pe fiecare pagină completată de către membrii echipei de control și de către reprezentanții legali sau desemnați ai entității controlate.
(5) În cazul în care reprezentantul legal sau desemnat al entității controlate nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal de constatare/sancționare, copia acestuia se comunică în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poștă, cu aviz de primire, prin afișarea la domiciliul sau sediul contravenientului sau, în mod excepțional, prin intermediul executorilor judecătorești. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.
(6) Procesul-verbal de constatare/sancționare este titlu de creanță și înștiințare de plată.

Articolul 24
(1) Sancțiunile contravenționale principale aplicate de ANSPDCP sunt avertismentul și amenda.
(2) În urma investigațiilor efectuate, prin procesul-verbal de constatare/sancționare sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, se poate emite o avertizare pentru entitatea controlată, în cazul în care există posibilitatea ca, prin operațiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenționează să le efectueze, să se încalce legislația aplicabilă. Decizia președintelui are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control și documentele aferente.
(3) Aplicarea sancțiunilor se face prin procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, în condițiile legii.
(4) În situația în care cuantumul amenzii depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a președintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare și raportul personalului de control.
(5) În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competența ANSPDCP în calitate de autoritate principală, precum și în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acționa în calitate de autoritate de supraveghere principală, aplicarea sancțiunilor și a celorlalte măsuri corective se efectuează prin decizie a președintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare și raportul personalului de control.
(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) și (5), deciziile se redactează de către personalul de control, se avizează de către șeful compartimentului/compartimentelor cu atribuții de control care a/au efectuat investigația, șeful compartimentului care a propus investigația, după caz, și șeful compartimentului cu atribuții de avizare a legalității, și se semnează de președintele ANSPDCP sau de înlocuitorul acestuia.

Articolul 25
(1) În urma efectuării investigațiilor, pe lângă aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, ANSPDCP poate dispune și alte măsuri corective și poate formula recomandări.
(2) Măsurile corective pot fi dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancționare de către personalul de control sau se pot dispune prin decizie a președintelui ANSPDCP, după caz.
(3) Măsurile corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal pot fi dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancționare sau prin decizie a președintelui ANSPDCP.
(4) Măsurile corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicția asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională se dispun numai prin decizie a președintelui ANSPDCP.
(5) Deciziile prin care s-a dispus aplicarea măsurilor corective se redactează de către personalul de control, se avizează de către șeful compartimentului/compartimentelor cu atribuții de control care a/au efectuat investigația, șeful compartimentului care a propus investigația, după caz, și șeful compartimentului cu atribuții de avizare a legalității și se semnează de președintele ANSPDCP sau de înlocuitorul acestuia.
(6) Decizia trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale ANSPDCP și numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează fapta, măsurile corective aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac și instanța de judecată competentă.
(7) Decizia prin care s-a dispus aplicarea măsurilor corective se comunică entității controlate.
(8) După expirarea termenului dispus pentru aplicarea măsurilor corective, în cazul în care entitatea controlată nu a făcut dovada luării măsurilor dispuse de ANSPDCP, se poate efectua o nouă investigație, cu respectarea prezentei proceduri.
(9) Urmărirea respectării măsurilor dispuse în urma efectuării investigațiilor se realizează de către personalul de control, în condițiile reglementărilor legale aplicabile.

Articolul 26
Amenda administrativă, avertismentul și avertizarea pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective.

Articolul 27
În cazul contravenienților care nu au făcut dovada achitării amenzii într-un termen de 15 zile de la înmânarea, respectiv de la comunicarea procesului-verbal de constatare/sancționare sau a deciziei, echipa de control transmite titlul executoriu către organele de executare silită, potrivit legii.

Articolul 28
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare/sancționare și/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestație la secția de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 de zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancționare sau a deciziei președintelui ANSPDCP.
(2) Introducerea contestației suspendă numai plata amenzii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Articolul 29
(1) ANSPDCP poate dispune, prin decizie a președintelui, publicarea de către operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceștia a costurilor aferente, pe baza unei propuneri motivate sau a rezoluției președintelui.
(2) ANSPDCP poate dispune, prin decizie a președintelui, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, în cazul nerespectării măsurilor corective aplicate sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor și documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație, potrivit legii. Decizia președintelui ANSPDCP constituie titlu executoriu.

Articolul 30
Echipa de control poate propune prin notă avizată de șeful ierarhic/înlocuitorul acestuia și aprobată de președintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia sesizarea altor autorități competente, după caz.

Articolul 31
În cazul investigațiilor efectuate la propunerea altor compartimente din cadrul ANSPDCP, rezultatele investigațiilor se comunică acestor compartimente cu avizul șefului ierarhic/înlocuitorului, prin transmiterea unei note însoțite de o copie a procesului-verbal de constatare/sancționare.

CAPITOLUL III – Efectuarea investigațiilor la sediul ANSPDCP

Articolul 32
(1) În cazul investigațiilor efectuate la sediul ANSPDCP, personalul de control desemnat transmite o adresă de convocare a reprezentanților entității controlate, cu precizarea datei și orei de începere a investigației. În adresă se menționează obligația entității controlate de a se prezenta la sediul ANSPDCP, după caz, cu documente, înregistrări relevante, echipamente informatice în funcție de obiectul controlului, actele de identitate ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite și ale entității controlate, inclusiv cu ștampila în cazul autorităților publice și registrul de control, dacă este cazul.
(2) Investigațiile la sediul ANSPDCP se desfășoară cu respectarea regulilor corespunzătoare aplicabile din prezenta procedură.
(3) În mod excepțional, după caz, procesul-verbal de constatare/sancționare poate fi încheiat la sediul autorității, fără convocarea reprezentanților entității controlate, atunci când se decide că există dovezi suficiente/relevante pentru finalizarea investigației, pe baza notei echipei de control aprobate de șeful ierarhic.
(4) Entitatea controlată poate transmite obiecțiuni la procesul-verbal de constatare/sancționare, care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare/sancționare.
(5) Procesul-verbal de constatare/sancționare necontestat la instanța competentă în termen de 15 zile, potrivit legii, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
(6) În cazul investigațiilor la sediul ANSPDCP, procedura de întocmire, comunicare a procesului-verbal de constatare/ sancționare și a deciziilor președintelui ANSPDCP, precum și de urmărire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal este cea aplicabilă în cazul investigațiilor pe teren.

CAPITOLUL IV – Efectuarea investigațiilor în scris

Articolul 33
(1) În cazul investigațiilor în scris, se transmite o adresă către entitatea controlată, întocmită de titularul de lucrare și semnată, după caz, de către șeful ierarhic sau președintele ANSPDCP/înlocuitorii acestora, prin care se solicită informații, date și documente necesare soluționării cazului supus investigației. În adresă se menționează obligația entității controlate de a răspunde în scris, cu anexarea de dovezi în copii certificate pentru conformitate cu originalul și în cadrul termenului stabilit de ANSPDCP.
(2) În funcție de răspunsul primit, se poate decide continuarea investigației în scris sau pe teren, cu respectarea regulilor corespunzătoare aplicabile, sau se poate decide finalizarea investigației prin încheierea procesului-verbal de constatare/sancționare la sediul ANSPDCP.
(3) În cazul în care, în urma investigațiilor în scris, nu au fost reținute fapte de natură să impună sancționarea contravențională a entității controlate, finalizarea investigației în scris se realizează printr-o notă de finalizare a investigației, întocmită de personalul de control/titularul desemnat, avizată de șeful ierarhic și aprobată de președintele ANSPDCP, care poate delega această atribuție șefului compartimentului de control care a efectuat investigația.
(4) Entitatea controlată poate transmite obiecțiuni la procesul-verbal de constatare/sancționare, care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare/sancționare.
(5) Procesul-verbal de constatare/sancționare necontestat la instanța competentă în termen de 15 zile, potrivit legii, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Articolul 34
În cazul investigațiilor în scris, procedura de întocmire, comunicare a procesului-verbal de constatare/sancționare și a deciziilor președintelui ANSPDCP, precum și de urmărire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal este cea aplicabilă în cazul investigațiilor pe teren.

CAPITOLUL V – Efectuarea investigațiilor la autoritățile/organismele publice

Articolul 35
(1) În cazul constatării încălcării prevederilor legale de către autoritățile/organismele publice, echipa de control încheie un proces-verbal de constatare/sancționare prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere.
(2) Termenul de remediere se stabilește în funcție de riscurile asociate prelucrării, precum și de demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea conformității prelucrării.
(3) Modelul planului de remediere care se anexează procesului-verbal de constatare/sancționare este cel prevăzut în anexa la Legea nr. 190/2018.
(4) În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, ANSPDCP poate să reia controlul. Dacă în urma controlului se constată faptul că autoritățile/organismele publice nu au dus la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, ANSPDCP poate aplica sancțiunea contravențională a amenzii, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecția datelor.
(5) În cazul investigațiilor la autoritățile/organismele publice, sunt aplicabile, după caz, prevederile prezentei proceduri.

CAPITOLUL VI – Dispoziții finale

Articolul 36
(1) Toate actele care trebuie comunicate entității controlate, cu excepția celor prevăzute la art. 23 alin. (5), se transmit prin poștă cu confirmare de primire/fax/e-mail sau prin intermediul executorilor judecătorești, în mod excepțional.
(2) Comunicarea actelor se efectuează de către personalul de control care a efectuat investigația.

Articolul 37
În cazul în care pentru efectuarea investigațiilor devin incidente prevederile Regulamentului general privind protecția datelor referitoare la mecanismele de cooperare și coerență, se aplică în mod corespunzător dispozițiile acestuia și ale documentelor emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor.

Articolul 38
Modelul legitimației de control și modelul procesului-verbal de constatare/sancționare sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta procedură.

Anexa Nr. 1

Anexa Nr. 2

Proces-verbal de constatare/sancționare
Nr. . . . . . . . . . .
Încheiat astăzi: . . . . . . . . . . (data), . . . . . . . . . . (localitatea, județul, țara)

Subsemnatul/a, . . . . . . . . . . (nume și prenume), având funcția de . . . . . . . . . ., legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (nume și prenume), având funcția de . . . . . . . . . ., legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . (nume și prenume), având funcția de . . . . . . . . . ., legitimație de control nr. . . . . . . . . . ., în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza deciziei președintelui autorității nr. . . . . . . . . . . și a împuternicirii aprobate de președintele autorității, înregistrată cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pentru efectuarea unei investigații (se completează/se barează, după caz.), la:

domnul/doamna, . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., având ocupația/funcția de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . (Se completează ocupația, funcția și locul de muncă numai în cazul în care aceste date sunt relevante pentru obiectul controlului.),1

1 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică, iar celelalte opțiuni se barează.

domnul/doamna, . . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor al pașaportului (alt document de trecere a frontierei de stat) seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . ., tichet de înscriere a contravențiilor seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . .,

2 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică cetățean străin, persoană fără cetățenie sau cetățean român cu domiciliul în străinătate, iar celelalte opțiuni se barează.

. . . . . . . . . . (denumire) cu sediul în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., reprezentat(ă) prin domnul/doamna . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . .(prenume) , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .3, având funcția de . . . . . . . . . ., în vederea verificării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obiectul controlului, conform împuternicirii)

3 Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană juridică, iar celelalte opțiuni se barează.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de autoritate ce monitorizează aplicarea legislației privind protecția datelor personale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către ANSPDCP pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, de opoziție în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 și 21 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa anspdcp@dataprotection.ro. Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.dataprotection.ro.

Am constatat următoarele:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

S-a constatat săvârșirea următoarelor fapte (Se menționează fapta, data și locul comiterii acesteia, precum și temeiul legal.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Pentru faptele constatate, se aplică următoarele sancțiuni/măsuri corective (Se menționează distinct fiecare sancțiune aplicată și/sau măsura corectivă, după caz.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege4 în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal.

4 Prevederea este aplicabilă numai în cazul autorităților/organismelor publice, pentru contravențiile stabilite în baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Alte mențiuni (obiecții)/Nu au fost formulate obiecții (Se completează/se barează, după caz.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Anexe (documente certificate pentru conformitate cu originalul; înregistrări; plan de remediere pentru autoritățile/organismele publice; autorizație judiciară etc.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Constatările de mai sus au rezultat în urma verificărilor și discuțiilor purtate cu reprezentanți ai operatorului/împuternicitului:

1. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

2. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

3. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal conținând . . . . . . . . . . pagini completate a fost întocmit într-un exemplar a cărui fotocopie s-a înmânat azi, . . . . . . . . . ., domnului/doamnei (reprezentant al operatorului/împuternicitului) . . . . . . . . . . .

Contravenientul5 nu este de față □ sau refuză □.

5 Se bifează și se completează opțiunea corespunzătoare, iar celelalte se barează.

Se confirmă de către:

Martor: . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

(semnătura)

Motivele care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

În aceste cazuri, procesul-verbal se comunică4 persoanei contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poștă, cu confirmare de primire □

4 Prevederea este aplicabilă numai în cazul autorităților/organismelor publice, pentru contravențiile stabilite în baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin afișare la domiciliul/sediul contravenientului □

Fapt pentru care s-a încheiat procesul-verbal de afișare anexat, semnat de martorul . . . . . . . . . . (nume) . . . . . . . . . . (prenume), domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., posesor al cărții/buletinului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

(semnătura)

Prin executor judecătoresc □

Prezentul proces-verbal de constatare/sancționare constituie titlu de creanță și înștiințare de plată.

Vă înștiințăm că aveți obligația de a achita amenda prevăzută în procesul-verbal de constatare/sancționare nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația ca în 15 zile de la înmânare/comunicare să achitați amenda contravențională, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Amenda se va achita în contul Trezoreriei Statului unde aveți sediul fiscal, cod cont 20A350102, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare, urmând ca în același termen să transmiteți o copie de pe chitanță sau ordin de plată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru contravențiile constatate în baza prezentului proces-verbal, se poate face plângere la instanța competentă, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare.

6 Se semnează de către contravenient sau se barează de către agentul constatator, după caz.

 

No tags for this post.