Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date

Preambul

Capitolul I – Dispoziții generale

Articolul 1 – Obiect și obiective
(1) Prezentul regulament stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal între acestea sau către alți destinatari stabiliți în Uniune.
(2) Prezentul regulament asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și, în special, a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
(3) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor monitorizează aplicarea dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește toate operațiunile de prelucrare efectuate de către o instituție sau un organ al Uniunii.

Articolul 2 – Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de toate instituțiile și organele Uniunii.
(2) Doar articolul 3 și capitolul IX din prezentul regulament se aplică prelucrării datelor operaționale cu caracter personal efectuate de organele, oficiile și agențiile Uniunii atunci când acestea desfășoară activități care intră sub incidența părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE.
(3) Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor operaționale cu caracter personal efectuate de Europol și de Parchetul European, până la adaptarea Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului [1] și a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului [2] în conformitate cu articolul 98 din prezentul regulament.
(4) Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către misiunile menționate la articolul 42 alineatul (1) și la articolele 43 și 44 din TUE.
(5) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență.

Articolul 3 – Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective;
2. „date operaționale cu caracter personal” înseamnă toate datele cu caracter personal prelucrate de organe, oficii sau agenții ale Uniunii care desfășoară activități care intră sub incidența părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE în vederea îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor prevăzute în actele juridice de înființare a respectivelor organe, oficii sau agenții;
3. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
4. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
5. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
6. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
7. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
8. „operator” înseamnă instituția sau organul Uniunii ori direcția generală sau orice altă entitate organizațională care stabilește, singură sau împreună cu altele, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite printr-un act specific al Uniunii, dreptul Uniunii poate stabili operatorul sau criteriile specifice necesare desemnării acestuia;
9. „operatori, alții decât instituții și organe ale Uniunii” înseamnă operatori în sensul articolului 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 și operatori în sensul articolului 3 punctul 8 din Directiva (UE) 2016/680;
10. „instituții și organe ale Uniunii” înseamnă instituțiile, organele, oficiile și agențiile înființate prin TUE, TFUE sau Tratatul Euratom sau în temeiul acestora;
11. „autoritate competentă” înseamnă orice autoritate publică a unui stat membru competentă în materie de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv în materie de protejare împotriva amenințărilor la adresa securității publice și de prevenire a acestora;
12. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
13. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice în cauză respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
14. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
15. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune pozitivă fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
16. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
17. „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă, în special, dintr-o analiză a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
18. „date biometrice” înseamnă date cu caracter personal rezultate din aplicarea unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
19. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
20. „serviciile societății informaționale” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului (3);
21. „organizație internațională” înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord;
22. „autoritate națională de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă înființată de un stat membru în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul articolului 41 din Directiva (UE) 2016/680;
23. „utilizator” înseamnă orice persoană fizică care folosește o rețea sau un echipament terminal care funcționează sub controlul unei instituții sau al unui organ al Uniunii;
24. „anuar” înseamnă un repertoriu al utilizatorilor accesibil publicului sau un repertoriu intern al utilizatorilor disponibil într-o instituție sau într-un organ al Uniunii sau partajat între instituții și organe ale Uniunii, indiferent dacă este tipărit sau în format electronic;
25. „rețea de comunicații electronice” înseamnă un sistem de transmisie, indiferent dacă este bazat pe o infrastructură permanentă sau pe o capacitate de administrare centralizată, și, după caz, echipamente de comutare sau de rutare și alte resurse, inclusiv elemente de rețea care nu sunt active, care permit transmiterea semnalelor prin cablu, unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice, inclusiv rețele de comunicații prin satelit, rețele terestre fixe (cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet) și mobile, rețele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețele utilizate pentru difuzarea programelor de radio și de televiziune și rețele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă;
26. „echipament terminal” înseamnă echipament terminal astfel cum este definit la articolul 1 punctul 1 din Directiva 2008/63/CE a Comisiei [4].

Capitolul II – Principii generale

Articolul 4 – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt:
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată, în conformitate cu articolul 13, incompatibilă cu scopurile inițiale („limitări în funcție de scop”);
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
(d) exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 13, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) și poate demonstra această respectare („responsabilitate”).

Articolul 5 – Legalitatea prelucrării
(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
(a) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii;
(b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(c) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(d) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(e) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
(2) Temeiurile pentru prelucrarea menționată la alineatul (1) literele (a) și (b) sunt prevăzute în dreptul Uniunii.

Articolul 6 – Prelucrarea într-un alt scop compatibil
În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii care constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru a proteja obiectivele menționate la articolul 25 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, ia în considerare, printre altele:
(a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;
(b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și operator;
(c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 10, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, în conformitate cu articolul 11;
(d) posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;
(e) existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

Articolul 7 – Prelucrarea într-un alt scop compatibil
(1) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
(2) În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Nicio parte a respectivei declarații care constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie.
(3) Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
(4) Atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiționată de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.

Articolul 8 – Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copilului în legătură cu serviciile societății informaționale
(1) În cazul în care se aplică articolul 5 alineatul (1) litera (d), în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 13 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 13 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.
(2) Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești asupra copilului a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile.
(3) Alineatul (1) nu afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

Articolul 9 – Transmiterile de date cu caracter personal către destinatari stabiliți în Uniune, alții decât instituțiile și organele Uniunii
(1) Fără a aduce atingere articolelor 4-6 și 10, datele cu caracter personal se transmit destinatarilor stabiliți în Uniune, alții decât instituții și organe ale Uniunii, numai dacă:
(a) destinatarul demonstrează că datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit destinatarul; sau
(b) destinatarul stabilește că transmiterea datelor este necesară într-un scop specific de interes public, iar operatorul, în cazul în care are motive să presupună că interesele legitime ale persoanei vizate ar putea fi prejudiciate, stabilește că transmiterea datelor cu caracter personal pentru acel scop specific este proporțională, după ce a evaluat, într-un mod demonstrabil, diversele interese concurente.
(2) În cazul în care operatorul inițiază transmiterea în temeiul prezentului articol, acesta trebuie să demonstreze că transmiterea datelor cu caracter personal este necesară și proporțională cu scopul transmiterii, prin aplicarea criteriilor stabilite la alineatul (1) litera (a) sau (b).
(3) Instituțiile și organele Uniunii asigură echilibrul între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de acces la documente în conformitate cu dreptul Uniunii.

Articolul 10 – Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
(1) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau a datelor privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în următoarele situații:
(a) persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri precizate, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii prevede ca interdicția menționată la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate;
(b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care această prelucrare este autorizată de dreptul Uniunii care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate;
(c) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;
(d)
prelucrarea este efectuată, în cadrul activităților sale legitime și cu garanții adecvate, de către un organism cu scop nelucrativ care constituie o entitate integrată într-o instituție sau un organ al Uniunii, care urmărește un obiectiv politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate;
(e) prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
(f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau ori de câte ori Curtea de Justiție acționează în exercițiul funcției sale judiciare;
(g) prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în temeiul unei dispoziții din dreptul Uniunii care este proporțională cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;
(h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la alineatul (3);
(i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii care prevăd măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau
(j) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în baza dispozițiilor dreptului Uniunii care sunt proporționale cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevăd măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.
(3) Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) se pot prelucra pentru scopurile menționate la alineatul (2) litera (h) în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naționale competente, sau de către o altă persoană care este, de asemenea, supusă unei obligații de confidențialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al unor normelor stabilite de organisme naționale competente.

Articolul 11 – Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe în temeiul articolului 5 alineatul (1) se efectuează numai sub controlul autorității de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Articolul 12 – Prelucrarea care nu necesită identificare
(1) În cazul în care scopurile pentru care un operator prelucrează date cu caracter personal nu necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către operator, operatorul nu are obligația de a păstra, obține sau prelucra informații suplimentare pentru a identifica persoana vizată în scopul unic al respectării prezentului regulament.
(2) Dacă, în cazurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol, operatorul poate demonstra că nu este în măsură să identifice persoana vizată, operatorul informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este posibil. În astfel de cazuri, articolele 17-22 nu se aplică, cu excepția cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale în temeiul respectivelor articole, oferă informații suplimentare care permit identificarea sa.

Articolul 13 – Garanții privind prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice
Prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice are loc cu condiția existenței unor garanții corespunzătoare, în conformitate cu prezentul regulament, pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Respectivele garanții asigură faptul că au fost instituite măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura, în special, respectarea principiului reducerii la minimum a datelor. Respectivele măsuri pot include pseudonimizarea, cu condiția ca respectivele scopuri să fie îndeplinite în acest mod. Atunci când respectivele scopuri pot fi îndeplinite printr-o prelucrare ulterioară care nu permite sau nu mai permite identificarea persoanelor vizate, scopurile respective sunt îndeplinite în acest mod.

Capitolul I – Dispoziții generale

Secțiunea 1 – Transparență și modalități

Articolul 14 – Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate
(1) Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații menționate la articolele 15 și 16 și pentru a efectua orice comunicări în temeiul articolelor 17-24 și 35 referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, în special pentru orice informații adresate în mod specific unui copil. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
(2) Operatorul facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate prevăzute la articolele 17-24. În cazurile menționate la articolul 12 alineatul (2), operatorul nu refuză să dea curs cererii persoanei vizate de a-și exercita drepturile prevăzute la articolele 17-24, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că nu este în măsură să identifice persoana vizată.
(3) Operatorul furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 17-24, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
(4) Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru protecția Datelor și de a introduce o cale de atac judiciară.
(5) Informațiile furnizate în temeiul articolelor 15 și 16, orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul articolelor 17-24 și 35 sunt gratuite. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate refuza să dea curs cererii. Operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
(6) Fără a aduce atingere articolului 12, în cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea menționată la articolele 17-23, operatorul poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
(7) Informațiile care urmează să fie furnizate persoanelor vizate în temeiul articolelor 15 și 16 pot fi furnizate în combinație cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod ușor vizibil, inteligibil și clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.
(8) În cazul în care Comisia adoptă acte delegate în temeiul articolului 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/679 în vederea stabilirii informațiilor care trebuie să fie prezentate de pictograme și a procedurilor pentru furnizarea de pictograme standardizate, instituțiile și organele Uniunii, acolo unde este cazul, pun la dispoziție informațiile furnizate în temeiul articolelor 15 și 16 din prezentul regulament în combinație cu aceste pictograme standardizate.

Secțiunea 2 – informare și acces la date cu caracter personal
Articolul 15 – Informații care se furnizează în cazul în care date cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

(1) În cazul în care date cu caracter personal referitoare la o persoană vizată se colectează de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
(d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
(e) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 48, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care au fost puse la dispoziție.
(2) În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau, după caz, a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
(c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 5 alineatul (1) litera (d) sau pe articolul 10 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(d) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;
(e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
(f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 24 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).
(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

Articolul 16 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
(d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 48, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și mijloacele de a obține o copie a acestora sau locul în care acestea au fost puse la dispoziție.
(2) Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată:
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau, după caz, a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
(c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 5 alineatul (1) litera (d) sau pe articolul 10 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(d) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;
(e) sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
(f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 24 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele (1) și (2):
(a) într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
(b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
(c) dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.
(4) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).
(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă și în măsura în care:
(a) persoana vizată deține deja informațiile;
(b) furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
(c) obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii, care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
(d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul.
(6) În cazurile menționate la alineatul (5) litera (b), operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului.

Articolul 17 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
(a) scopurile prelucrării;
(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
(f) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;
(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 24 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 48 referitoare la transfer.
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(4) Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Secțiunea 3 – Rectificare și ștergere

Articolul 18 – Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Articolul 19 – Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d) sau cu articolul 10 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 23 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1).
(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii sau operatorii, alții decât instituții și organe ale Uniunii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori, a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
(a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
(b) pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 10 alineatul (3);
(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) ar putea să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Articolul 20 – Dreptul la restricționarea prelucrării
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal, inclusiv dacă acestea sunt complete;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 23 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3) O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
(4) În cazul sistemelor automatizate de evidență a datelor, restricționarea prelucrării se asigură, în principiu, prin mijloace tehnice. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată se indică în sistem în așa fel încât să devină evident că acele date cu caracter personal nu pot fi utilizate.

Articolul 21 – Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 18, articolul 19 alineatul (1) și articolul 20, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Articolul 22 – Dreptul la portabilitatea datelor
(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (d) sau al articolului 10 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (c); și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul sau către operatori, alții decât instituții și organe ale Uniunii, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(3) Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 19. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.
(4) Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Secțiunea 4 – Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

Articolul 23 – Dreptul la opoziție
(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivei dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
(2) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatul (1) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.
(3) Fără a aduce atingere articolelor 36 și 37, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automatizate care folosesc specificații tehnice.
(4) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Articolul 24 – Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.
(3) În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c), operatorul pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
(4) Deciziile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la articolul 10 alineatul (1), cu excepția cazului în care se aplică articolul 10 alineatul (2) litera (a) sau (g) și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate.

Secțiunea 5 – Restricții

Articolul 25 – Restricții
(1) Actele legislative adoptate în baza tratatelor sau, în chestiuni legate de funcționarea instituțiilor și organelor Uniunii, normele interne prevăzute de acestea din urmă pot restricționa aplicarea articolelor 14-22, 35 și 36, precum și a articolului 4 în măsura în care dispozițiile acestuia corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 14-22, atunci când o astfel de restricție respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică, pentru a garanta:
(a) securitatea națională, securitatea publică sau apărarea statelor membre;
(b) prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora;
(c) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special obiectivele politicii externe și de securitate comune ale Uniunii sau un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale;
(d) securitatea internă a instituțiilor și organelor Uniunii, inclusiv a rețelelor lor de comunicații electronice;
(e) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare;
(f) prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;
(g) o funcție de monitorizare, inspecție sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale în cazurile menționate la literele (a)-(c);
(h) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora;
(i) executarea hotărârilor pronunțate în acțiuni în pretenții formulate în temeiul dreptului civil.
(2) În special, orice act juridic sau normă internă menționată la alineatul (1) conține dispoziții specifice privind, dacă este cazul:
(a) scopurile prelucrării sau ale categoriilor de prelucrare;
(b) categoriile de date cu caracter personal;
(c) domeniul de aplicare al restricțiilor introduse;
(d) garanțiile pentru a preveni abuzurile sau accesul sau transferul ilegal;
(e) specificațiile operatorului sau ale categoriilor de operatori;
(f) perioadele de stocare și garanțiile aplicabile având în vedere caracterul, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării sau ale categoriilor de prelucrare; și
(g) riscurile pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.
(3) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, dreptul Uniunii, care poate include norme interne adoptate de instituțiile și organele Uniunii în chestiuni referitoare la funcționarea lor, poate să prevadă derogări de la drepturile menționate la articolele 17, 18, 20 și 23, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 13, în măsura în care drepturile respective sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(4) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare de interes public, dreptul Uniunii, care poate include norme interne adoptate de instituțiile și organele Uniunii în chestiuni referitoare la funcționarea lor, poate să prevadă derogări de la drepturile menționate la articolele 17, 18, 20, 21, 22 și 23, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 13, în măsura în care drepturile respective sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(5) Normele interne menționate la alineatele (1), (3) și (4) sunt acte clare și precise cu domeniu de aplicare general, menite să producă efecte juridice față de persoanele vizate, adoptate la cel mai înalt nivel de conducere din instituțiile și organele Uniunii și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(6) În cazul în care se impune o restricție în temeiul alineatului (1), persoana vizată este informată, în conformitate cu dreptul Uniunii, cu privire la motivele principale care stau la baza aplicării restricției și cu privire la dreptul său de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
(7) În cazul în care o restricție impusă în temeiul alineatului (1) este invocată pentru a se refuza accesul persoanei vizate, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, atunci când examinează plângerea, doar o va informa dacă datele au fost prelucrate în mod corect și, dacă nu, dacă au fost efectuate corecțiile necesare.
(8) Furnizarea informațiilor menționate la alineatele (6) și (7) de la prezentul articol și la articolul 45 alineatul (2) poate fi amânată, omisă sau refuzată în cazul în care aceasta ar anula efectul restricției impuse în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol.

Capitolul IV – Operatorul și perosana împuternicită de operator

Secțiunea 1 – Obligații generale

Articolul 26 – Responsabilitatea operatorului
(1) Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.
(2) Atunci când sunt proporționale în raport cu operațiunile de prelucrare, măsurile menționate la alineatul (1) includ punerea în aplicare de către operator a unor politici adecvate de protecție a datelor.
(3) Aderarea la mecanismele de certificare aprobate, menționate la articolul 42 din Regulamentul (UE) 2016/679, poate fi utilizată ca element care să demonstreze respectarea obligațiilor de către operator.

Articolul 27 – Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea, care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament și a proteja drepturile persoanelor vizate.
(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat de persoane.
(3) Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2016/679 poate fi utilizat drept element care să demonstreze îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Articolul 28 – Operatorii asociați
(1) În cazul în care doi sau mai mulți operatori sau unul sau mai mulți operatori împreună cu unul sau mai mulți operatori, alții decât instituții și organe ale Uniunii, stabilesc în comun scopurile și mijloacele prelucrării, aceștia sunt operatori asociați. Aceștia stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în materie de protecție a datelor, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecărui operator de a furniza informațiile prevăzute la articolele 15 și 16, prin intermediul unui acord între ei, cu excepția cazului și în măsura în care responsabilitățile operatorilor asociați sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern al statului membru care se aplică acestora. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate.
(2) Acordul menționat la alineatul (1) reflectă în mod adecvat rolurile și raporturile respective ale operatorilor asociați față de persoanele vizate. Esența acestui acord este făcută cunoscută persoanei vizate.
(3) Indiferent de clauzele acordului menționat la alineatul (1), persoana vizată își poate exercita drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament în legătură cu sau împotriva fiecăruia dintre operatori.

Articolul 29 – Persoana împuternicită de operator
(1) În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.
(2) Persoana împuternicită de operator nu recrutează o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizații generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel operatorului posibilitatea de a formula obiecții față de aceste modificări.
(3) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract sau un alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport cu operatorul și care stabilește obiectul și durata prelucrării, natura și scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate și obligațiile și drepturile operatorului. Respectivul contract sau act juridic prevede în special că persoana împuternicită de operator:
(a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni susținute de documente din partea operatorului, inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului statului membru care i se aplică; în acest caz, persoana împuternicită de operator notifică această obligație juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepția cazului în care legislația respectivă interzice această informare din motive importante legate de interesul public;
(b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație legală adecvată de confidențialitate;
(c) adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 33;
(d) respectă condițiile menționate la alineatele (2) și (4) privind recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator;
(e) ținând seama de natura prelucrării, oferă asistență operatorului prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligației operatorului de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III;
(f) ajută operatorul să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 33-41, ținând seama de caracterul prelucrării și de informațiile aflate la dispoziția persoanei împuternicite de operator;
(g) la alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile existente, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
(h) pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat și contribuie la acestea.
În ceea ce privește primul paragraf litera (h), persoana împuternicită de operator informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziții din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protecția datelor.
(4) În cazul în care o persoană împuternicită de un operator recrutează o altă persoană împuternicită pentru efectuarea de activități de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleași obligații privind protecția datelor prevăzute în contractul sau în alt act juridic încheiat între operator și persoana împuternicită de operator, astfel cum se prevede la alineatul (3), revin celei de a doua persoane împuternicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în special furnizarea de garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele prezentului regulament. În cazul în care această a doua persoană împuternicită nu își respectă obligațiile privind protecția datelor, persoana împuternicită inițială rămâne pe deplin răspunzătoare față de operator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor acestei a doua persoane împuternicite.
(5) În cazul în care o persoană împuternicită de un operator nu este o instituție sau un organ al Uniunii, aderarea la un cod de conduită aprobat, menționat la articolul 40 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/679, sau la un mecanism de certificare aprobat, menționat la articolul 42 din Regulamentul (UE) 2016/679, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze existența unor garanții suficiente, astfel cum sunt menționate la alineatele (1) și (4) din prezentul articol.
(6) Fără a aduce atingere unui contract individual încheiat între operator și persoana împuternicită de operator, contractul sau celălalt act juridic menționat la alineatele (3) și (4) din prezentul articol se poate baza, integral sau parțial, pe clauzele contractuale standard menționate la alineatele (7) și (8) din prezentul articol, inclusiv atunci când fac parte dintr-o certificare acordată persoanei împuternicite de operator, care nu este o instituție sau un organ al UE, în temeiul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/679.
(7) Comisia poate să prevadă clauze contractuale standard pentru aspectele menționate la alineatele (3) și (4) din prezentul articol și în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 96 alineatul (2).
(8) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate să adopte clauze contractuale standard pentru aspectele menționate la alineatele (3) și (4).
(9) Contractul sau celălalt act juridic menționat la alineatele (3) și (4) se formulează în scris, inclusiv în format electronic.
(10) Fără a aduce atingere articolelor 65 și 66, în cazul în care o persoană împuternicită de operator încalcă prezentul regulament prin stabilirea scopurilor prelucrării și a mijloacelor de prelucrare, persoana împuternicită de operator este considerată a fi un operator în ceea ce privește prelucrarea respectivă.

Articolul 30 – Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator
Persoana împuternicită de operator și orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, care are acces la date cu caracter personal, nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul unui stat membru îl obligă să facă acest lucru.

Articolul 31 – Evidențele activităților de prelucrare
(1) Fiecare operator păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea sa. Respectiva evidență cuprinde toate informațiile următoare:
(a) numele și datele de contact ale operatorului, ale responsabilului cu protecția datelor și, dacă este cazul, ale persoanei împuternicite de către operator și ale operatorului asociat;
(b) scopurile prelucrării;
(c) o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
(d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din statele membre, țări terțe sau organizații internaționale;
(e) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;
(f) acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
(g) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 33.
(2) Fiecare persoană împuternicită de operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprinde:
(a) numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de către operator, ale fiecărui operator în numele căruia acționează această persoană și ale responsabilului cu protecția datelor;
(b) categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele fiecărui operator;
(c) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;
(d) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 33.
(3) Evidențele menționate la alineatele (1) și (2) se formulează în scris, inclusiv în format electronic.
(4) Instituțiile și organele Uniunii pun evidențele la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la cerere.
(5) Cu excepția cazului în care nu este adecvat, ținând cont de dimensiunea instituției sau a organului Uniunii, instituțiile și organele Uniunii își păstrează evidențele activităților de prelucrare într-un registru central. Acestea pun registrul la dispoziția publicului.

Articolul 32 – Cooperarea cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Instituțiile și organele Uniunii cooperează, la cerere, cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în îndeplinirea sarcinilor sale.

Secțiunea 2 – Securitatea datelor cu caracter personal

Articolul 33 – Securitatea prelucrării
(1) Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând, printre altele, după caz:
(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
(2) La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, generate, în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.
(3) Operatorul și persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică ce acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii.
(4) Aderarea la un mecanism de certificare aprobat, astfel cum se prevede la articolul 42 din Regulamentul (UE) 2016/679, poate fi utilizată drept element care să demonstreze îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 34 – Notificarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal
(1) În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru Autorității Europene pentru Protecția Datelor, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație privind motivele întârzierii.
(2) Persoana împuternicită de operator înștiințează operatorul fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal.
(3) Notificarea menționată la alineatul (1), cel puțin:
(a) descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
(b) comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
(c) descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;
(d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
(4) Atunci când și în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informațiile în același timp, acestea pot fi furnizate în mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.
(5) Operatorul informează responsabilul cu protecția datelor cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal.
(6) Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să verifice respectarea prezentului articol.

Articolul 35 – Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal
(1) În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este de natură să ducă la apariția unui risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
(2) În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și măsurile menționate la articolul 34 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).
(3) Informarea persoanei vizate menționată la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:
(a) operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
(b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate menționat la alineatul (1) nu mai poate să se materializeze;
(c) ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
(4) În cazul în care operatorul nu a comunicat deja persoanei vizate încălcarea securității datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să ducă la apariția unui risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că oricare dintre condițiile menționate la alineatul (3) sunt îndeplinite.

Secțiunea 3 – Confidențialitatea comunicațiilor electronice

Articolul 36 – Confidențialitatea comunicațiilor electronice
Instituțiile și organele Uniunii asigură confidențialitatea comunicațiilor electronice, în special prin securizarea propriilor rețele de comunicații electronice.

Articolul 37 – Protecția informațiilor transmise către, stocate în, aferente, prelucrate de și colectate de la echipamentele terminale ale utilizatorilor
Instituțiile și organele Uniunii protejează informațiile transmise către, stocate în, aferente, prelucrate și colectate de la echipamentele terminale ale utilizatorilor, accesând site-urile internet disponibile public și aplicațiile pentru dispozitive mobile ale acestora în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2002/58/CE.

Articolul 38 – Anuare de utilizatori
(1) Datele cu caracter personal cuprinse în anuarele de utilizatori și accesul la aceste anuare se limitează la ceea ce este strict necesar pentru scopurile specifice ale anuarului respectiv.
(2) Instituțiile și organele Uniunii iau toate măsurile necesare pentru a împiedica folosirea datelor cu caracter personal conținute în aceste anuare în scopuri de marketing direct, indiferent dacă datele sunt accesibile sau nu publicului.

Secțiunea 4 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă

Articolul 39 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor
(1) Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este de natură să ducă la apariția unui risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal. O evaluare unică poate aborda un set de operațiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri ridicate similare.
(2) La realizarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor, operatorul solicită consiliere din partea responsabilului cu protecția datelor.
(3) Evaluarea impactului asupra protecției datelor menționată la alineatul (1) se impune mai ales în cazul:
(a) unei evaluări sistematice și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
(b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 10, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 11; sau
(c) unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.
(4) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor întocmește și publică o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în conformitate cu alineatul (1).
(5) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate, de asemenea, să întocmească și să pună la dispoziția publicului o listă a tipurilor de operațiuni de prelucrare pentru care nu este necesară o evaluare a impactului asupra protecției datelor.
(6) Înainte de adoptarea listelor menționate la alineatele (4) și (5) de la prezentul articol, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor solicită Comitetului european pentru protecția datelor instituit în temeiul articolului 68 din Regulamentul (UE) 2016/679 să examineze aceste liste în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (e) din regulamentul menționat în cazul în care acestea vizează operațiuni de prelucrare efectuate de un operator care acționează împreună cu unul sau mai mulți operatori alții decât instituțiile și organele Uniunii.
(7) Evaluarea conține cel puțin:
(a) o descriere sistematică a operațiunilor de prelucrare preconizate și a scopurilor prelucrării;
(b) 0 evaluare a necesității și proporționalității operațiunilor de prelucrare în legătură cu aceste scopuri;
(c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate menționate la alineatul (1); și
(d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanțiile, măsurile de securitate și mecanismele menite să asigure protecția datelor cu caracter personal și să demonstreze conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament, luând în considerare drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate și ale altor persoane interesate.
(8) La evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare efectuate de persoanele împuternicite de operatori relevante, altele decât instituțiile și organele Uniunii, se are în vedere în mod corespunzător respectarea de către persoanele împuternicite respective a codurilor de conduită aprobate menționate la articolul 40 din Regulamentul (UE) 2016/679, în special în vederea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor.
(9) Operatorul solicită, acolo unde este cazul, avizul persoanelor vizate sau al reprezentanților acestora privind prelucrarea prevăzută, fără a aduce atingere protecției intereselor publice ori securității operațiunilor de prelucrare.
(10) Atunci când prelucrarea efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) sau (b) are drept temei juridic un act legislativ adoptat în baza tratatelor, care reglementează operațiunea de prelucrare specifică sau setul de operațiuni în cauză, și atunci când s-a efectuat deja o evaluare a impactului asupra protecției datelor ca parte a unei evaluări generale a impactului prealabile adoptării respectivului act legislativ, alineatele (1)-(6) din prezentul articol nu se aplică, cu excepția cazului în care acel act legislativ prevede acest lucru.
(11) Acolo unde este necesar, operatorul efectuează o analiză pentru a evalua dacă prelucrarea are loc în conformitate cu evaluarea impactului asupra protecției datelor, cel puțin atunci când are loc o modificare a riscului reprezentat de operațiunile de prelucrare.

Articolul 40 – Consultarea prealabilă
(1) Operatorul consultă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor înainte de prelucrare în cazul în care o evaluare a impactului asupra protecției datelor efectuată în temeiul articolului 39 arată că prelucrarea ar duce, în absența garanțiilor, măsurilor de securitate și mecanismelor de atenuare a riscului, la apariția unui risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice, iar operatorul consideră că riscul nu poate fi atenuat prin mijloace rezonabile având în vedere tehnologiile disponibile și costurile implementării. Operatorul solicită consiliere din partea responsabilului cu protecția datelor cu privire la necesitatea consultării prealabile.
(2) Atunci când Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor consideră că prelucrarea prevăzută, astfel cum este menționată la alineatul (1), ar încălca prezentul regulament, în special atunci când riscul nu a fost identificat sau atenuat într-o măsură suficientă de către operator, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor oferă consiliere în scris operatorului și, după caz, persoanei împuternicite de operator, în termen de cel mult opt săptămâni de la primirea cererii de consultare, și își poate exercita oricare dintre competențele menționate la articolul 58. Această perioadă poate fi prelungită cu șase săptămâni, ținându-se seama de complexitatea prelucrării prevăzute. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează operatorul și, după caz, persoana împuternicită de operator în termen de o lună de la primirea cererii de consultare cu privire la orice astfel de prelungire, prezentând motivele întârzierii. Aceste perioade pot fi suspendate până când Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a obținut informațiile pe care le-a solicitat în scopul consultării.
(3) Cu ocazia consultării Autorității Europene pentru Protecția Datelor în temeiul alineatului (1), operatorul furnizează Autorității Europene pentru Protecția Datelor:
(a) dacă este cazul, responsabilitățile respective ale operatorului, ale operatorilor asociați și ale persoanelor împuternicite de operator implicate în activitățile de prelucrare;
(b) scopurile și mijloacele prelucrării preconizate;
(c) măsurile și garanțiile prevăzute pentru protecția drepturilor și libertăților persoanelor vizate, în conformitate cu prezentul regulament;
(d) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
(e) evaluarea impactului asupra protecției datelor prevăzută la articolul 39; și
(f) orice alte informații solicitate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
(4) Comisia poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să stabilească o listă de cazuri în care operatorii se consultă cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și obțin o autorizație prealabilă de la aceasta în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea unei sarcini executate de operator în interes public, inclusiv prelucrarea unor astfel de date în legătură cu protecția socială și sănătatea publică.

Secțiunea 5 – Informare și consultare legislativă

Articolul 41 – Informare și consultare
(1) Instituțiile și organele Uniunii informează Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în cazul elaborării de măsuri administrative și de norme interne referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către o instituție sau un organ al Uniunii, singur sau împreună cu altele.
(2) Instituțiile și organele Uniunii consultă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor atunci când elaborează normele interne menționate la articolul 25.

Articolul 42 – Consultare legislativă
(1) În urma adoptării unor propuneri de acte legislative, a unor recomandări sau a unor propuneri adresate Consiliului în temeiul articolului 218 din TFUE sau atunci când elaborează acte delegate sau acte de punere în aplicare, Comisia consultă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor atunci când există un impact asupra protecției drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) În cazul în care un act menționat la alineatul (1) este deosebit de important pentru protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Comisia poate, de asemenea, să consulte Comitetul european pentru protecția datelor. În astfel de cazuri, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul european pentru protecția datelor își coordonează activitatea în vederea emiterii unui aviz comun.
(3) Consilierea menționată la alineatele (1) și (2) se furnizează în scris, în termen de maximum opt săptămâni de la primirea cererii de consultare menționate la alineatele (1) și (2). În cazuri urgente sau oportune, Comisia poate să reducă termenul stabilit.
(4) Prezentul articol nu se aplică în cazul în care Comisia este obligată, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, să consulte Comitetul european pentru protecția datelor.

Secțiunea 6 – Responsabilul cu protecția datelor

Articolul 43 – Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
(1) Fiecare instituție sau organ al Uniunii desemnează un responsabil cu protecția datelor.
(2) Instituțiile și organele Uniunii pot desemna un responsabil unic cu protecția datelor pentru mai multe dintre ele, ținând seama de structura organizatorică și de dimensiunea acestora.
(3) Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 45.
(4) Responsabilul cu protecția datelor este un membru al personalului instituției sau organului Uniunii. Având în vedere dimensiunea lor și dacă opțiunea în temeiul alineatului (2) nu este exercitată, instituțiile și organele Uniunii pot desemna un responsabil cu protecția datelor care își îndeplinește atribuțiile în baza unui contract de servicii.
(5) Instituțiile și organele Uniunii publică datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și le comunică Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 44 – Funcția responsabilului cu protecția datelor
(1) Instituțiile și organele Uniunii se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.
(2) Instituțiile și organele Uniunii sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 45, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și accesul la date cu caracter personal și la operațiunile de prelucrare a acestora, și oferindu-i posibilitatea de a-și actualiza cunoștințele de specialitate.
(3) Instituțiile și organele Uniunii se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.
(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului regulament.
(5) Responsabilul cu protecția datelor și personalul acestuia au obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu dreptul Uniunii.
(6) Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana împuternicită de operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese.
(7) Responsabilul cu protecția datelor poate fi consultat de către operator sau de către persoana împuternicită de acesta, de către Comitetul pentru personal și de către orice persoană fizică, în orice problemă privind interpretarea sau aplicarea prezentului regulament, fără să se recurgă la căile oficiale. Nimeni nu poate suferi un prejudiciu ca urmare a unui fapt adus la cunoștința responsabilului competent cu protecția datelor, despre care se susține că ar reprezenta o încălcare a dispozițiilor prezentului regulament.
(8) Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pentru un mandat de trei până la cinci ani și este eligibil pentru o nouă numire. Acesta nu poate fi eliberat din funcția de responsabil cu protecția datelor de către instituția sau organul Uniunii care l-a desemnat, dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale, decât cu acordul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
(9) După desemnarea responsabilului cu protecția datelor, numele acestuia se comunică Autorității Europene pentru Protecția Datelor de către instituția sau organul Uniunii care l-a desemnat.

Articolul 45 – Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
(1) Responsabilul cu protecția datelor are următoarele sarcini:
(a) informarea și consilierea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii referitoare la protecția datelor;
(b) asigurarea în mod independent a aplicării interne a prezentului regulament și monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al Uniunii în vigoare referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
(c) asigurarea informării tuturor persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în temeiul prezentului regulament;
(d) furnizarea de consiliere, la cerere, în ceea ce privește necesitatea unei notificări sau a unei comunicări a unei încălcări a datelor cu caracter personal, în temeiul articolelor 34 și 35;
(e) furnizarea de consiliere, la cerere, în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea realizării acestei evaluări în temeiul articolului 39 și consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor în cazul în care există îndoieli cu privire la necesitatea efectuării unei evaluări a impactului asupra protecției datelor;
(f) furnizarea de consiliere, la cerere, în ceea ce privește necesitatea unei consultări prealabile a Autorității Europene pentru Protecția Datelor în temeiul articolului 40; consultarea acesteia în cazul în care există îndoieli cu privire la necesitatea unei consultări prealabile;
(g) onorarea cererilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor; în cadrul sferei sale de competență, cooperarea și consultarea cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la cererea acesteia din urmă sau din proprie inițiativă;
(h) garantarea faptului că operațiunile de prelucrare nu afectează negativ drepturile și libertățile persoanelor vizate.
(2) Responsabilul cu protecția datelor poate face recomandări operatorului și persoanei împuternicite de acesta în vederea îmbunătățirii concrete a protecției datelor și le poate acorda consultanță cu privire la aspecte referitoare la aplicarea dispozițiilor privind protecția datelor. Mai mult, din proprie inițiativă sau la cererea operatorului ori a persoanei împuternicite de acesta, a Comitetului pentru personal în cauză sau a oricărei alte persoane fizice, poate să cerceteze problemele și faptele legate direct de sarcinile sale, care i-au fost aduse la cunoștință, prezentând un raport persoanei care a solicitat cercetarea sau operatorului ori persoanei împuternicite de acesta.
(3) Fiecare instituție sau organ al Uniunii adoptă norme complementare de punere în aplicare cu privire la responsabilul cu protecția datelor. Normele de aplicare se referă în special la sarcinile, atribuțiile și competențele responsabilului cu protecția datelor.

Capitolul V – Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații interanționale

Articolul 46 – Principiul general al transferurilor
Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională pot fi transferate doar dacă, sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului regulament, condițiile prevăzute în prezentul capitol sunt respectate de operator și de persoana împuternicită de operator, inclusiv în ceea ce privește transferurile ulterioare de date cu caracter personal din țara terță sau de la organizația internațională către o altă țară terță sau către o altă organizație internațională. Toate dispozițiile din prezentul capitol se aplică pentru a se asigura că nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat prin prezentul regulament nu este subminat.

Articolul 47 – Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție
(1) Transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională se poate realiza atunci când Comisia a decis, în temeiul articolului 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al articolului 36 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/680, că țara terță, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea țară terță sau organizația internațională în cauză asigură un nivel de protecție adecvat, și atunci când datele cu caracter personal sunt transferate exclusiv pentru a permite îndeplinirea sarcinilor care sunt de competența operatorului.
(2) Instituțiile și organele Uniunii informează Comisia și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor despre situațiile în care consideră că o țară terță, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate dintr-o țară terță sau o organizație internațională în cauză nu asigură un nivel adecvat de protecție în sensul alineatului (1).
(3) Instituțiile și organele Uniunii iau măsurile necesare pentru a se conforma deciziilor luate de către Comisie, care hotărăște, în temeiul articolului 45 alineatul (3) sau (5) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în temeiul articolului 36 alineatul (3) sau (5) din Directiva (UE) 2016/680, dacă o țară terță, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate dintr-o țară terță sau o organizație internațională asigură sau nu mai asigură un nivel adecvat de protecție.

Articolul 48 – Transferuri în baza unor garanții adecvate
(1) În absența unei decizii în temeiul articolului 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau al articolului 36 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/680, un operator sau persoana împuternicită de operator poate transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională numai dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator a oferit garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.
(2) Garanțiile adecvate menționate la alineatul (1) pot fi furnizate fără să fie nevoie de vreo autorizație specifică din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, sub formele următoare:
(a) printr-un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu între autoritățile sau organismele publice;
(b) prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 96 alineatul (2);
(c) prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și aprobate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 96 alineatul (2);
(d) în cazul în care persoana împuternicită de operator nu este o instituție sau un organ al Uniunii, prin reguli corporative obligatorii, coduri de conduită sau mecanisme de certificare, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) literele (b), (e) și (f) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(3) Sub rezerva autorizării din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, garanțiile adecvate menționate la alineatul (1) pot fi furnizate, de asemenea, în special, prin:
(a) clauze contractuale între operator sau persoana împuternicită de operator și operatorul, persoana împuternicită de operator sau destinatarul datelor cu caracter personal din țara terță sau organizația internațională; sau
(b) dispoziții care urmează să fie incluse în acordurile administrative dintre autoritățile sau organismele publice, care includ drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate.
(4) Autorizațiile acordate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în temeiul articolului 9 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sunt valabile până la data la care sunt modificate, înlocuite sau abrogate, dacă este necesar, de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
(5) Instituțiile și organele Uniunii informează Autoritatea Europeană Pentru Protecția Datelor despre categoriile de cazuri în care a fost aplicat prezentul articol.

Articolul 49 – Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii
Orice hotărâre a unei instanțe sau a unui tribunal și orice decizie a unei autorități administrative a unei țări terțe care impun unui operator sau persoanei împuternicite de operator să transfere sau să divulge date cu caracter personal poate fi recunoscută sau executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord internațional, cum ar fi un tratat de asistență judiciară reciprocă în vigoare între țara terță solicitantă și Uniune, fără a se aduce atingere altor motive de transfer în temeiul prezentului capitol.

Articolul 50 – Derogări pentru situații specifice
(1) În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/680 sau a unor garanții adecvate în conformitate cu articolul 48 din prezentul regulament, un transfer sau o serie de transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională are loc numai în condițiile în care:
(a) persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate;
(b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
(c) transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
(d) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
(e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-și exprima acordul; sau
(g) transferul este efectuat dintr-un registru care, în conformitate cu dreptul Uniunii, are rolul de a oferi informații publicului și care este deschis spre consultare fie publicului în general, fie oricărei persoane care justifică un interes legitim, dar numai în măsura în care condițiile stabilite în dreptul Uniunii pentru consultare sunt îndeplinite pentru fiecare caz în parte.
(2) Literele (a), (b) și (c) de la alineatul (1) nu se aplică activităților desfășurate de instituții și organe ale Uniunii în exercitarea competențelor lor publice.
(3) Interesul public menționat la alineatul (1) litera (d) este recunoscut în dreptul Uniunii.
(4) Un transfer în temeiul alineatului (1) litera (g) nu implică totalitatea datelor cu caracter personal și nici totalitatea categoriilor de date cu caracter personal cuprinse în registru, cu excepția cazului în care este autorizat de dreptul Uniunii. Atunci când registrul urmează a fi consultat de către persoane care au un interes legitim, transferul se efectuează numai la cererea persoanelor respective sau în cazul în care acestea vor fi destinatarii.
(5) În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, dreptul Uniunii poate, din considerente importante de interes public, să stabilească în mod expres limite asupra transferului unor categorii specifice de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.
(6) Instituțiile și organele Uniunii informează Autoritatea Europeană Pentru Protecția Datelor despre categoriile de cazuri în care a fost aplicat prezentul articol.

Articolul 51 – Cooperarea internațională în domeniul protecției datelor cu caracter personal
În ceea ce privește țările terțe și organizațiile internaționale, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în cooperare cu Comisia și cu Comitetul european pentru protecția datelor, ia măsurile corespunzătoare pentru:
(a) elaborarea de mecanisme de cooperare internațională pentru a facilita asigurarea aplicării efective a legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
(b) acordarea de asistență internațională reciprocă în asigurarea aplicării legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv prin notificare, transferul plângerilor, asistență în investigații și schimb de informații, sub rezerva unor garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal și a altor drepturi și libertăți fundamentale;
(c) implicarea părților interesate relevante în discuțiile și activitățile care au ca scop intensificarea cooperării internaționale în domeniul aplicării legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
(d) promovarea schimbului reciproc și a documentației cu privire la legislația și practicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește conflictele jurisdicționale cu țările terțe.

Capitolul VI – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Articolul 52 – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1) Se instituie prin prezenta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
(2) În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor răspunde de asigurarea respectării de către instituțiile și organele Uniunii a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și, în special, a dreptului acestora la protecția datelor.
(3) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor răspunde de monitorizarea și asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament și a oricărui alt act al Uniunii referitor la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către o instituție sau un organ al Uniunii, precum și de consilierea instituțiilor și organelor Uniunii și a persoanelor vizate cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea de date cu caracter personal. În aceste scopuri, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor îndeplinește sarcinile prevăzute la articolul 57 și exercită competențele care i-au fost conferite prin articolul 58.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor adoptă norme detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 cu privire la documentele respective.

Articolul 53 – Numirea Autorității Europene pentru Protecția Datelor
(1) Parlamentul European și Consiliul numesc de comun acord Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pentru un mandat de cinci ani, pe baza unei liste întocmite de Comisie în urma unui anunț public de depunere a candidaturilor. Anunțul de depunere a candidaturilor le permite tuturor părților interesate din întreaga Uniune să-și prezinte candidatura. Lista candidaților întocmită de Comisie este publică și conține cel puțin trei candidați. Pe baza listei întocmite de Comisie, comisia competentă a Parlamentului European poate decide organizarea unei audieri care să îi permită să își exprime preferința pentru un candidat.
(2) Lista candidaților menționată la alineatul (1) este alcătuită din personalități care oferă toate garanțiile de independență și care posedă cunoștințe de specialitate în domeniul protecției datelor, precum și experiența și competențele necesare îndeplinirii atribuțiilor de Autoritate Europeană pentru Protecția Datelor.
(3) Mandatul Autorității Europene pentru Protecția Datelor poate fi reînnoit o singură dată.
(4) Atribuțiile Autorității Europene Pentru Protecția Datelor încetează în următoarele situații:
(a) dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este înlocuită;
(b) dacă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor demisionează;
(c) în cazul în care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este eliberată din funcție sau i se cere să se pensioneze din oficiu.
(5) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate fi demisă sau decăzută din dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente de către Curtea de Justiție, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale sau dacă a săvârșit o greșeală gravă.
(6) În cazul înlocuirii obișnuite sau a demisiei voluntare, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor rămâne totuși în funcție până la numirea unui înlocuitor.
(7) Articolele 11-14 și 17 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 54 – Statutul și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, resurse umane și financiare
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este asimilată unui judecător al Curții de Justiție în ceea ce privește stabilirea remunerației, a indemnizațiilor, a pensiei pentru limită de vârstă și a oricăror altor prestații care țin loc de remunerație.
(2) Autoritatea bugetară se asigură că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor dispune de resursele umane și financiare necesare îndeplinirii îndatoririlor sale.
(3) Bugetul Autorității Europene pentru Protecția Datelor figurează la o rubrică bugetară separată a secțiunii referitoare la cheltuielile administrative din bugetul general al Uniunii.
(4) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este asistată de un secretariat. Funcționarii și ceilalți membri ai personalului din cadrul secretariatului sunt numiți de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, iar superiorul lor ierarhic este Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Aceștia se află exclusiv sub conducerea sa. Numărul lor este stabilit în fiecare an în cadrul procedurii bugetare. Articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică personalului Autorității Europene pentru Protecția Datelor implicat în îndeplinirea sarcinilor conferite Comitetului european pentru protecția datelor de dreptul Uniunii.
(5) Funcționarii și ceilalți membri de personal ai secretariatului Autorității Europene pentru Protecția Datelor intră sub incidența normelor și reglementărilor aplicabile funcționarilor și altor agenți ai Uniunii.
(6) Sediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor este la Bruxelles.

Articolul 55 – Independența
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor beneficiază de independență deplină în îndeplinirea sarcinilor sale și în exercitarea competențelor sale în conformitate cu prezentul regulament.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în cadrul îndeplinirii sarcinilor și al exercitării competențelor sale în conformitate cu prezentul regulament, rămâne independentă de orice influență externă directă sau indirectă și nici nu solicită, nici nu acceptă instrucțiuni de la o parte externă.
(3) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se abține de la orice act incompatibil cu caracterul atribuțiilor sale și, pe durata mandatului, nu poate exercita nici o altă activitate, remunerată sau nu.
(4) După încetarea mandatului său, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este obligată să manifeste integritate și discreție în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

Articolul 56 – Secretul profesional
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, precum și personalul acesteia, atât pe durata mandatului, cât și după încetarea acestuia, au obligația să respecte secretul profesional cu privire la informațiile confidențiale la care au avut acces în îndeplinirea îndatoririlor lor.

Articolul 57 – Sarcini
(1) Fără a aduce atingere altor sarcini stabilite în temeiul prezentului regulament, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor:
(a) monitorizează și asigură aplicarea prezentului regulament de către instituțiile și organele Uniunii, cu excepția prelucrării de date cu caracter personal de către Curtea de Justiție în exercitarea atribuțiilor sale judiciare;
(b) promovează acțiuni de sensibilizare și de înțelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenție specială activităților care se adresează în mod specific copiilor;
(c) promovează acțiuni de sensibilizare a operatorilor și a persoanelor împuternicite de aceștia cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament;
(d) la cerere, furnizează informații oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale prevăzute în prezentul regulament și, dacă este cazul, cooperează cu autoritățile naționale de supraveghere în acest scop;
(e) tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizație sau o asociație în conformitate cu articolul 67 și investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii și informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul investigației, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;
(f) desfășoară investigații privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv pe baza unor informații primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;
(g) oferă consiliere, din proprie inițiativă sau la cerere, tuturor instituțiilor și organelor Uniunii cu privire la măsurile legislative și administrative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
(h) monitorizează noutățile care prezintă interes, dacă acestea au incidență asupra protecției datelor cu caracter personal, în special evoluția tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor;
(i) adoptă clauzele contractuale standard menționate la articolul 29 alineatul (8) și la articolul 48 alineatul (2) litera (c);
(j) întocmește și menține la zi o listă în legătură cu cerința privind evaluarea impactului asupra protecției datelor, în conformitate cu articolul 39 alineatul (4);
(k) participă la activitățile Comitetului european pentru protecția datelor;
(l) asigură secretariatul Comitetului european pentru protecția datelor, în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) 2016/679;
(m) oferă consiliere cu privire la operațiunile de prelucrare menționate la articolul 40 alineatul (2);
(n) autorizează clauzele și dispozițiile contractuale menționate la articolul 48 alineatul (3);
(o) menține la zi evidențe interne privind încălcările prezentului regulament și măsurile luate în conformitate cu articolul 58 alineatul (2);
(p) îndeplinește orice alte sarcini legate de protecția datelor cu caracter personal; și
(q) își elaborează regulamentul de procedură.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor facilitează depunerea plângerilor menționate la alineatul (1) litera (e) printr-un formular de depunere a plângerii care poate fi completat și în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.
(3) Îndeplinirea sarcinilor de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este gratuită pentru persoana vizată.
(4) În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate refuza să le dea curs. Sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii revine Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 58 – Competențe
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor deține următoarele competențe de investigare:
(a) de a da dispoziții operatorului și persoanei împuternicite de operator să furnizeze orice informații pe care le solicită în vederea îndeplinirii sarcinilor sale;
(b) de a efectua investigații sub formă de audituri privind protecția datelor;
(c) de a notifica operatorul sau persoana împuternicită de operator cu privire la o presupusă încălcare a prezentului regulament;
(d) de a obține, din partea operatorului și a persoanei împuternicite de operator, accesul la toate datele cu caracter personal și la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
(e) de a obține accesul la oricare dintre incintele operatorului și ale persoanei împuternicite de operator, inclusiv la orice echipamente și mijloace de prelucrare a datelor, în conformitate cu dreptul Uniunii.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor deține următoarele competențe corective:
(a) de a emite avertizări în atenția unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la probabilitatea ca operațiunile de prelucrare prevăzute să încalce dispozițiile prezentului regulament;
(b) de a emite mustrări adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de operator în cazul în care operațiunile de prelucrare au încălcat dispozițiile prezentului regulament;
(c) de a sesiza operatorul sau persoana împuternicită de operator în cauză și, dacă este necesar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia;
(d) de a da dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului regulament;
(e) de a da dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile prezentului regulament, specificând, după caz, modalitatea și termenul-limită pentru aceasta;
(f) de a obliga operatorul să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal;
(g) de a impune o limitare temporară sau definitivă, inclusiv o interdicție asupra prelucrării;
(h) de a dispune rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, în temeiul articolelor 18, 19 și 20, precum și notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) și cu articolul 21;
(i) de a aplica amenzi administrative în temeiul articolului 66 în cazul în care o instituție sau un organ al Uniunii nu respectă una dintre măsurile menționate la literele (d)-(h) și (j) de la prezentul alineat, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte;
(j) de a dispune suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-un stat membru, dintr-o țară terță sau către o organizație internațională.
(3) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor deține următoarele competențe de autorizare și de consiliere:
(a) de a oferi consiliere persoanelor vizate în ceea ce privește exercitarea drepturilor acestora;
(b) de a oferi consiliere operatorului în conformitate cu procedura de consultare prealabilă menționată la articolul 40, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2);
(c) de a emite avize, din proprie inițiativă sau la cerere, adresate instituțiilor și organelor Uniunii, precum și publicului, cu privire la orice aspect legat de protecția datelor cu caracter personal;
(d) de a adopta clauzele standard în materie de protecție a datelor menționate la articolul 29 alineatul (8) și la articolul 48 alineatul (2) litera (c);
(e) de a autoriza clauzele contractuale menționate la articolul 48 alineatul (3) litera (a);
(f) de a autoriza acordurile administrative menționate la articolul 48 alineatul (3) litera (b).
(g) de a autoriza operațiuni de prelucrare în conformitate cu acte de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 40 alineatul (4).
(4) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are competența de a sesiza Curtea de Justiție în condițiile prevăzute de tratate și de a interveni în acțiunile introduse la Curtea de Justiție.
(5) Exercitarea competențelor conferite Autorității Europene pentru Protecția Datelor în temeiul prezentului articol face obiectul unor garanții adecvate, inclusiv căi de atac judiciare eficiente și procese echitabile, prevăzute în dreptul Uniunii.

Articolul 59 – Obligația operatorilor și a persoanelor împuternicite de operator de a răspunde la acuzații
În cazul în care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor își exercită competențele prevăzute la articolul 58 alineatul (2) literele (a), (b) și (c), operatorul sau persoana împuternicită de operator în cauză informează Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la opinia sa într-un termen rezonabil care urmează să fie precizat de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ținând cont de circumstanțele fiecărui caz în parte. Răspunsul conține, de asemenea, o descriere a măsurilor întreprinse, dacă acestea există, ca răspuns la observațiile Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 60 – Raport de activitate
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport anual privind activitățile sale, pe care îl publică în același timp.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor trimite raportul menționat la alineatul (1) celorlalte instituții și organe ale Uniunii, care pot prezenta observații în vederea unei posibile examinări a raportului de către Parlamentul European.

Capitolul VII – Cooperarea și coerența

Articolul 61 – Cooperarea dintre Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cooperează cu autoritățile naționale de supraveghere și cu autoritatea comună de control instituită în temeiul articolului 25 din Decizia 2009/917/JAI a Consiliului (5) în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin fiecăreia, în special transmițându-și reciproc informații relevante, solicitându-și reciproc să își exercite competențele și răspunzând la cererile fiecăreia.

Articolul 62 – Supravegherea coordonată de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și de către autoritățile naționale de supraveghere
(1) În cazul în care un act al Uniunii face trimitere la prezentul articol, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere cooperează în mod activ în cadrul responsabilităților lor respective, fiecare acționând în cadrul competențelor sale, pentru a asigura o supraveghere eficace a sistemelor informatice la scară largă și a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.
(2) Acționând fiecare în cadrul propriilor competențe și responsabilități acestea fac, dacă este necesar, schimb de informații relevante, își acordă reciproc asistență în efectuarea de audituri și inspecții, examinează dificultățile de interpretare sau de aplicare a prezentului regulament și a altor acte aplicabile ale Uniunii, studiază problemele legate de exercitarea supravegherii independente sau de exercitarea drepturilor persoanelor vizate, redactează propuneri armonizate privind soluții la eventualele probleme și promovează sensibilizarea cu privire la drepturile privind protecția datelor.
(3) În scopurile enunțate la alineatul (2), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere se întâlnesc cel puțin de două ori pe an în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor. În acest scop, Comitetul european pentru protecția datelor poate elabora alte metode de lucru, dacă este necesar.
(4) Comitetul european pentru protecția datelor transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, o dată la doi ani, un raport comun al activităților în ceea ce privește supravegherea coordonată.

Capitolul VIII – Căi de atac, răspundere și sancțiuni

Articolul 63 -Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1) Fără a aduce atingere oricărei căi de atac judiciare, administrative sau nejudiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile prezentului regulament.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează reclamantul cu privire la evoluția și soluționarea plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 64.
(3) În cazul în care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor nu se ocupă de o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la evoluția sau la soluționarea plângerii, se consideră că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a adoptat o decizie negativă.

Articolul 64 -Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă
(1) Curtea de Justiție are competența de a soluționa orice litigiu privind dispozițiile prezentului regulament, inclusiv de a se pronunța asupra cererilor de despăgubiri.
(2) Acțiunile împotriva deciziilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor, inclusiv împotriva deciziilor în temeiul articolului 63 alineatul (3), sunt introduse în fața Curții de Justiție.
(3) Curtea de Justiție are competența de fond în materie de control al amenzilor administrative menționate la articolul 66. Aceasta poate anula, reduce sau majora amenzile respective în limitele articolului 66.

Articolul 65 – Dreptul la despăgubiri
Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la instituția sau organul Uniunii pentru prejudiciul suferit, în condițiile prevăzute de tratate.

Articolul 66 – Amenzi administrative
(1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate aplica amenzi administrative instituțiilor și organelor Uniunii, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte, în cazul în care o instituție sau un organ al Uniunii nu se supune unui ordin al Autorității Europene pentru Protecția Datelor în temeiul articolului 58 alineatul (2) literele (d)-(h) și (j). Atunci când se ia decizia privind oportunitatea aplicării unei amenzi administrative și decizia cu privire la valoarea amenzii administrative în fiecare caz în parte, se acordă atenția cuvenită următoarelor aspecte:
(a) natura, gravitatea și durata încălcării, ținându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării în cauză, precum și de numărul persoanelor vizate afectate și de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
(b) orice acțiune întreprinsă de instituția sau organul Uniunii pentru a reduce prejudiciul suferit de persoanele vizate;
(c) gradul de responsabilitate al instituției sau al organului Uniunii, ținându-se seama de măsurile tehnice și organizatorice puse în aplicare de acestea în temeiul articolelor 27 și 33;
(d) eventuale încălcări anterioare similare comise de instituția sau de organul Uniunii;
(e) gradul de cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pentru a remedia încălcarea și a atenua posibilele efecte negative ale acesteia;
(f) categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;
(g) modul în care încălcarea a fost adusă la cunoștința Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în special dacă și în ce măsură instituția sau organul Uniunii a notificat încălcarea;
(h) respectarea oricăreia dintre măsurile menționate la articolul 58 luate anterior împotriva instituției sau a organului Uniunii cu privire la aceeași chestiune. Procedurile care conduc la aplicarea acestor amenzi se desfășoară într-un interval de timp rezonabil în funcție de circumstanțele cazului și luând în considerare acțiunile și procedurile relevante menționate la articolul 69.
(2) Încălcările obligațiilor prevăzute la articolele 8, 12, 27-35, 39, 40, 43, 44 și 45, săvârșite de către instituția sau organul Uniunii fac, în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, obiectul unor amenzi administrative de până la 25 000 EUR pentru fiecare încălcare, în limita unui cuantum total de 250 000 EUR pe an.
(3) Încălcările următoarelor prevederi de către instituția sau organul Uniunii fac, în conformitate cu alineatul (1), obiectul unor amenzi administrative de până la 50 000 EUR pentru fiecare încălcare, în limita unui cuantum total de 500 000 EUR pe an:
(a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul, în conformitate cu articolele 4, 5, 7 și 10;
(b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 14-24;
(c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională, în conformitate cu articolele 46-50.
(4) În cazul în care o instituție sau un organ al Uniunii, pentru aceeași operațiune de prelucrare sau pentru operațiuni de prelucrare conexe sau continue, încalcă mai multe dispoziții din prezentul regulament sau aceeași dispoziție din regulament de mai multe ori, cuantumul total al amenzii administrative nu depășește suma prevăzută pentru cea mai gravă încălcare.
(5) Înaintea adoptării unor decizii în temeiul prezentului articol, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor oferă instituției sau organului Uniunii care face obiectul procedurilor desfășurate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor posibilitatea de a se exprima în cadrul unei audieri în legătură cu aspectele cu privire la care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a ridicat obiecții. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut formula observații. Reclamanții sunt implicați îndeaproape în proceduri.
(6) Drepturile la apărare ale părților în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Părțile au drept de acces la dosarul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, sub rezerva interesului legitim al persoanelor fizice sau al întreprinderilor în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal sau a secretelor comerciale ale acestora.
(7) Fondurile colectate prin aplicarea amenzilor prevăzute la prezentul articol constituie venituri la bugetul general al Uniunii.

Articolul 67 – Reprezentarea persoanelor vizate
Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul unui stat membru, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, să exercite în numele său drepturile menționate la articolele 63 și 64, precum și să exercite, în numele său, dreptul de a primi despăgubiri menționat la articolul 65.

Articolul 68 – Plângerile înaintate de personalul Uniunii
Orice persoană angajată de o instituție sau un organ al Uniunii poate depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor privind o presupusă încălcare a dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv fără a acționa pe căi oficiale. Nimeni nu trebuie să sufere prejudicii din cauza unei plângeri depuse la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor care susține existența unei astfel de încălcări.

Articolul 69 – Sancțiuni
În cazul în care un funcționar sau un alt agent al Uniunii Europene nu respectă obligațiile prevăzute de prezentul regulament, fie intenționat sau din neglijență, funcționarul sau agentul Uniunii Europene este pasibil de sancțiuni disciplinare sau alte măsuri, conform normelor și procedurilor prevăzute de Statutul funcționarilor.

Capitolul IX – Prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal de către organele, oficiile și agențiile uniunii atunci când acestea desfășoară activități care intră sub incidența părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE

Articolul 70 – Domeniul de aplicare al prezentului capitol
Prezentul capitol se aplică exclusiv prelucrării datelor operaționale cu caracter personal de către organele, oficiile și agențiile Uniunii atunci când acestea desfășoară activități care intră sub incidența părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE, fără a aduce atingere normelor specifice de protecție a datelor aplicabile acestor organe, oficii sau agenții ale Uniunii.

Articolul 71 – Principii legate de prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal
(1) Datele operaționale cu caracter personal:
(a) sunt prelucrate în mod legal și echitabil („legalitate și echitate”);
(b) sunt colectate într-un scop determinat, explicit și legitim și nu sunt prelucrate într-un mod incompatibil cu acest scop („limitarea scopului”);
(c) sunt adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu scopul în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
(d) sunt exacte și, dacă este necesar, actualizate; se iau toate măsurile rezonabile pentru a se garanta că datele operaționale cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopul pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitatea”);
(e) sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate fără a se depăși timpul necesar realizării scopului în care sunt prelucrate datele operaționale cu caracter personal („limitarea timpului de păstrare”);
(f) sunt prelucrate într-un mod care asigură un grad adecvat de securitate a datelor operaționale cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, fiind luate măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
(2) Se permite prelucrarea de către același operator sau de către un alt operator, în oricare dintre scopurile stabilite în actul juridic de instituire a organului, a oficiului sau a agenției Uniunii pe lângă scopul pentru care au fost colectate datele operaționale cu caracter personal, în măsura în care:
(a) operatorul este autorizat să prelucreze astfel de date operaționale cu caracter personal în scopul respectiv în conformitate cu dreptul Uniunii; și
(b) prelucrarea este necesară și proporțională în raport cu scopul secundar respectiv, în conformitate cu dreptul Uniunii.
(3) Prelucrarea de către același operator sau de către un alt operator poate include arhivarea în interes public sau în scopuri științifice, statistice sau istorice, pentru scopurile stabilite în actul juridic de instituire a respectivului organ, oficiu sau agenție a Uniunii, cu condiția unor garanții adecvate privind respectarea drepturilor și a libertăților persoanelor vizate.
(4) Operatorul este responsabil de respectarea alineatelor (1), (2) și (3) și este în măsură să demonstreze că aceste dispoziții au fost respectate.

Articolul 72 – Legalitatea prelucrării datelor operaționale cu caracter personal
(1) Prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care prelucrarea în cauză este necesară pentru executarea unei sarcini realizate de către organele, oficiile și agențiile Uniunii atunci când desfășoară activități care intră sub incidența părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE și se întemeiază pe dreptul Uniunii
(2) În actele juridice specifice ale Uniunii prin care se reglementează prelucrarea în temeiul prezentului capitol se precizează cel puțin obiectivele prelucrării, datele operaționale cu caracter personal ce urmează să fie prelucrate, scopul prelucrării și perioada de păstrare a datelor operaționale cu caracter personal sau periodicitatea cu care este examinată necesitatea ca datele operaționale respective cu caracter personal să fie păstrate în continuare.

Articolul 73 – Deosebirea dintre diferitele categorii de persoane vizate
După caz și în măsura posibilului, operatorul face o distincție clară între datele operaționale cu caracter personal ale diferitelor categorii de persoane vizate, precum categoriile enumerate în actele juridice de instituire a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

Articolul 74 – Deosebirea diferitelor tipuri de date operaționale cu caracter personal și verificarea calității datelor operaționale cu caracter personal
(1) Operatorul face deosebirea, în măsura posibilului, între datele operaționale cu caracter personal ce se bazează pe fapte și datele operaționale cu caracter personal ce se bazează pe o apreciere personală.
(2) Operatorul ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele operaționale cu caracter personal care sunt inexacte, incomplete sau perimate nu sunt transmise sau puse la dispoziție. În acest scop, operatorul verifică, în măsura în care este posibil și relevant, calitatea datelor cu caracter personal înainte ca acestea să fie transmise sau puse la dispoziție, de exemplu consultând autoritatea competentă de la care provin datele. În măsura în care acest lucru este posibil, de fiecare dată când transmite date operaționale cu caracter personal, operatorul adaugă informațiile necesare care să-i permită destinatarului să evalueze gradul de exactitate, caracterul integral, gradul de fiabilitate al datelor operaționale cu caracter personal, precum și măsura în care acestea sunt actuale.
(3) În cazul în care se constată că au fost transmise date operaționale cu caracter personal incorecte sau au fost transmise date operaționale cu caracter personal în mod ilegal, acest lucru se comunică de îndată destinatarului. În acest caz, datele operaționale cu caracter personal respective sunt rectificate ori șterse sau prelucrarea lor este limitată în conformitate cu articolul 82.

Articolul 75 – Condiții specifice de prelucrare
(1) Atunci când dreptul Uniunii aplicabilă operatorului care transmite datele prevede condiții specifice de prelucrare, operatorul informează destinatarul datelor operaționale cu caracter personal cu privire la aceste condiții și la obligația de a le respecta.
(2) Operatorul respectă condițiile specifice de prelucrare prevăzute de autoritatea națională competentă care transmite datele în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2016/680.

Articolul 76 – Prelucrarea categoriilor speciale de date operaționale cu caracter personal
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice și afilierea sindicală, precum și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor operaționale cu caracter personal privind starea sănătății sau viața sexuală ori orientarea sexuală a unei persoane fizice este autorizată numai atunci când este strict necesară în scopuri operaționale și se încadrează în mandatul respectivului organ, oficiu sau agenție a Uniunii și sub rezerva unor garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanei vizate. Este interzisă discriminarea persoanelor fizice pe baza acestor date cu caracter personal.
(2) Responsabilul cu protecția datelor este informat imediat cu privire la cazurile în care se aplică prezentul articol.

Articolul 77 – Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
(1) O decizie bazată numai pe prelucrarea automatizată, inclusiv întocmirea unui profil, care produce un efect juridic advers privind persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ, este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii care îl vizează pe operator și care oferă garanții adecvate privind drepturile și libertățile persoanei vizate, cel puțin privind dreptul la o intervenție umană din partea operatorului.
(2) Deciziile menționate la alineatul (1) din prezentul articol nu se întemeiază pe categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la articolul 76, cu excepția cazului în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime ale persoanei vizate.
(3) În conformitate cu dreptul Uniunii, este interzisă crearea de profiluri care are drept rezultat discriminarea persoanelor fizice pe baza categoriilor speciale de date cu caracter personal menționate la articolul 76.

Articolul 78 – Comunicarea și modalitățile de exercitare a drepturilor persoanei vizate
(1) Operatorul ia măsuri rezonabile pentru a transmite persoanei vizate toate informațiile menționate la articolul 79 și îi transmite acesteia toate comunicările în legătură cu articolele 80-84 și cu articolul 92 referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se transmit prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin mijloace electronice. Ca regulă generală, operatorul transmite informațiile în același format în care a fost primită cererea.
(2) Operatorul facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 79-84.
(3) Operatorul informează în scris persoana vizată cu privire la modul în care a dat curs cererii acesteia, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de trei luni de la primirea cererii din partea persoanei vizate.
(4) Operatorul transmite gratuit informațiile vizate la articolul 79 și realizează gratuit comunicările și măsurile prevăzute la articolele 80-84 și la articolul 92. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate refuza să dea curs cererii. În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
(5) În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea menționată la articolul 80 sau 82, operatorul poate solicita să-i prezinte informații suplimentare, necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Articolul 79 – Informații care se pun la dispoziția persoanei vizate sau se comunică acesteia
(1) Operatorul pune la dispoziția persoanei vizate cel puțin următoarele informații:
(a) identitatea și datele de contact ale organului, oficiului sau agenției Uniunii;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
(c) scopul în care sunt prelucrate datele operaționale cu caracter personal;
(d) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și datele de contact ale acesteia;
(e) existența dreptului de a solicita operatorului acces la datele operaționale cu caracter personal referitoare la persoana vizată și rectificarea sau ștergerea datelor respective sau restricționarea prelucrării lor.
(2) În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), operatorul îi comunică persoanei vizate, în anumite cazuri prevăzute de legislația Uniunii, următoarele informații suplimentare, pentru a-i permite acesteia să-și exercite drepturile:
(a) temeiul juridic al prelucrării;
(b) perioada în care vor fi păstrate datele operaționale cu caracter personal sau, în cazul în care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(c) dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor operaționale cu caracter personal, inclusiv în țări terțe sau organizații internaționale;
(d) în cazul în care este necesar, informații suplimentare, în special atunci când datele operaționale cu caracter personal sunt colectate fără știrea persoanei vizate.
(3) Operatorul poate amâna, restricționa sau omite furnizarea de informații persoanei vizate în conformitate cu alineatul (2) în măsura în care și atât timp cât o astfel de măsură constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică, ținând seama în mod corespunzător de drepturile fundamentale și de interesele legitime ale persoanei fizice în cauză, pentru:
(a) a evita obstrucționarea cercetărilor, anchetelor sau procedurilor oficiale sau juridice;
(b) a nu prejudicia prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea pedepselor;
(c) a proteja securitatea publică a statelor membre
(d) a proteja securitatea națională a statelor membre;
(e) a proteja drepturile și libertățile altora, de exemplu ale victimelor și martorilor.

Articolul 80 – Dreptul de acces al persoanei vizate
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are dreptul de a obține acces la datele operaționale cu caracter personal și la următoarele informații:
(a) scopurile și temeiul juridic al prelucrării;
(b) categoriile datelor operaționale cu caracter personal vizate;
(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele operaționale cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele operaționale cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
(e) existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor operaționale cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor operaționale cu caracter personal referitoare la persoana vizată;
(f) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și datele de contact ale acesteia;
(g) comunicarea datelor operaționale cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare și a oricăror informații disponibile cu privire la originea acestora.

Articolul 81 – Limitarea dreptului de acces
(1) Operatorul poate limita, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanei vizate în măsura în care și atât timp cât o astfel de limitare, parțială sau totală, constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică, ținând seama în mod corespunzător de drepturile fundamentale și de interesele legitime ale persoanei fizice în cauză, pentru:
(a) a evita obstrucționarea cercetărilor, anchetelor sau procedurilor oficiale sau juridice;
(b) a nu prejudicia prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea pedepselor;
(c) a proteja securitatea publică a statelor membre;
(d) a proteja securitatea națională a statelor membre;
(e) a proteja drepturile și libertățile altora, de exemplu ale victimelor și martorilor.
(2) În cazurile prevăzute la alineatul (1), operatorul informează în scris persoana vizată, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice refuz sau restricționare a accesului și la motivele refuzului sau ale restricționării. Aceste informații pot fi omise atunci când furnizarea lor ar contraveni unuia dintre scopurile de la alineatul (1). Operatorul informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție. Operatorul justifică motivele de fapt sau de drept pe care se întemeiază decizia. Aceste informații sunt puse la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la cerere.

Articolul 82 – Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor operaționale cu caracter personal și restricționarea prelucrării acestora
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor operaționale cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopul prelucrării datelor, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor operaționale cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin transmiterea unei declarații suplimentare.
(2) Operatorul șterge datele operaționale cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, iar persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor operaționale cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate în cazul în care prelucrarea încalcă dispozițiile articolului 71, articolului 72 alineatul (1) sau ale articolului 76 sau în cazul în care datele operaționale cu caracter personal trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale ce îi revine operatorului.
(3) În loc de ștergere, operatorul restricționează prelucrarea în cazul în care:
(a) exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, iar exactitatea sau inexactitatea datelor respective nu poate fi stabilită; sau
(b) datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate ca mijloace de probă.
În cazul în care prelucrarea este restricționată în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf, operatorul informează persoana vizată înainte de ridicarea restricțiilor de prelucrare.
Datele restricționate se prelucrează doar în scopul pentru care nu au fost șterse.
(4) Operatorul informează în scris persoana vizată cu privire la orice refuz de rectificare sau de ștergere a datelor operaționale cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării și motivele refuzului. Operatorul poate restricționa, integral sau parțial, furnizarea unor astfel de informații în măsura în care o astfel de restricționare constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică, ținând seama în mod corespunzător de drepturile fundamentale și de interesele legitime ale persoanei fizice vizate pentru:
(a) a evita obstrucționarea cercetărilor, anchetelor sau procedurilor oficiale sau juridice;
(b) a nu prejudicia prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea pedepselor;
(c) a proteja securitatea publică a statelor membre;
(d) a proteja securitatea națională a statelor membre;
(e)a proteja drepturile și libertățile altora, de exemplu ale victimelor și martorilor.
Operatorul informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție.
(5) Operatorul comunică rectificarea datelor operaționale cu caracter personal inexacte autorității competente de la care provin datele operaționale cu caracter personal inexacte.
(6) În cazul în care datele operaționale cu caracter personal au fost rectificate sau șterse sau a fost restricționată prelucrarea lor în temeiul alineatului (1), (2) sau (3), operatorul aduce la cunoștința destinatarilor aceste fapte și îi informează că trebuie să rectifice sau să șteargă datele operaționale cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal aflate în responsabilitatea lor.

Articolul 83 – Dreptul de acces în cadrul anchetelor penale și al procedurilor penale
În cazul în care datele operaționale cu caracter personal provin de la o autoritate competentă, organele, oficiile și agențiile Uniunii verifică la autoritatea competentă în cauză, înainte de a lua o decizie cu privire la dreptul de acces al persoanei vizate, dacă aceste date cu caracter personal sunt incluse într-o hotărâre judiciară, într-un registru sau într-o cauză judiciară prelucrată în cadrul unor anchete penale și al unor proceduri penale din statul membru al autorității competente în cauză. Dacă răspunsul este afirmativ, se ia o decizie cu privire la dreptul de acces în consultare și în strânsă cooperare cu autoritatea competentă în cauză.

Articolul 84 – Exercitarea drepturilor de către persoana vizată și verificarea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
(1) În cazurile menționate la articolul 79 alineatul (3), articolul 81 și articolul 82 alineatul (4), drepturile persoanei vizate pot fi exercitate și prin intermediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.
(2) Operatorul informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a-și exercita drepturile prin intermediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor în temeiul alineatului (1).
(3) Atunci când dreptul menționat la alineatul (1) este exercitat, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează persoana vizată cel puțin cu privire la faptul că a realizat toate verificările necesare sau o analiză. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează, de asemenea, persoana vizată în legătură cu dreptul acesteia de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție.

Articolul 85 – Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile de punere în aplicare și natura, amploarea, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și de gravitate la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și la momentul prelucrării propriu-zise, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea, care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficace principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament și ale actului juridic de instituire care îl vizează pe operator, precum și pentru a proteja drepturile persoanelor vizate.
(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date operaționale cu caracter personal care sunt adecvate și pertinente și nu sunt excesive în raport cu scopul în care sunt prelucrate. Această obligație se aplică volumului de date operaționale cu caracter personal colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de păstrare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri garantează că, în mod implicit, datele operaționale cu caracter personal nu pot fi accesate de un număr nelimitat de persoane fizice fără intervenția persoanei vizate.

Articolul 86 – Operatori asociați
(1) În cazul în care doi sau mai mulți operatori sau unul sau mai mulți operatori împreună cu unul sau mai mulți operatori, alții decât instituții și organe ale Uniunii, stabilesc în comun scopurile și mijloacele prelucrării, aceștia sunt operatori asociați. Aceștia stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în materie de protecție a datelor, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecărui operator de a transmite informațiile prevăzute la articolul 79, prin intermediul unui acord între ei, cu excepția cazului și în măsura în care responsabilitățile operatorilor asociați sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern al statelor membre care se aplică operatorilor asociați. Acordul poate să desemneze un punct de contact pentru persoanele vizate.
(2) Acordul menționat la alineatul (1) reflectă în mod corespunzător rolurile respective ale operatorilor asociați și raporturile lor cu persoana vizată. Esența acestui acord este făcută cunoscută persoanei vizate.
(3) Indiferent de clauzele acordului menționat la alineatul (1), persoana vizată își poate exercita drepturile în temeiul prezentului regulament cu privire la fiecare dintre operatori și în raport cu fiecare dintre operatori.

Articolul 87 – Persoana împuternicită de operator
(1) În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și în actul juridic de instituire a operatorului și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.
(2) Persoana împuternicită de operator nu recrutează o altă persoană împuternicită fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizații generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificare preconizată privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite, oferind astfel operatorului posibilitatea de a formula obiecții față de aceste modificări.
(3) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract sau un alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport cu operatorul și care stabilește obiectul și durata prelucrării, natura și scopul prelucrării, tipul de date operaționale cu caracter personal și categoriile de persoane vizate și obligațiile și drepturile operatorului. Respectivul contract sau act juridic prevede în special că persoana împuternicită de operator:
(a) acționează numai pe baza instrucțiunilor operatorului;
(b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele operaționale cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau fac obiectul unei obligații statutare corespunzătoare de confidențialitate;
(c) asistă operatorul prin orice mijloace adecvate pentru a asigura respectarea dispozițiilor privind drepturile persoanei vizate;
(d) la alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele operaționale cu caracter personal după încetarea serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile existente, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune păstrarea datelor operaționale cu caracter personal;
(e) pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol;
(f) respectă condițiile menționate la alineatul (2) și la prezentul alineat pentru recrutarea unei alte persoane împuternicite.
(4) Contractul sau un alt act juridic menționat la alineatul (3) se întocmește în scris, inclusiv în format electronic.
(5) În cazul în care o persoană împuternicită de către operator încalcă prezentul regulament sau actul juridic de instituire a operatorului prin stabilirea scopurilor și mijloacelor prelucrării, persoana împuternicită este considerată ca fiind operator în ceea ce privește prelucrarea respectivă.

Articolul 88 – Înregistrarea
(1) Operatorul înregistrează oricare dintre următoarele operațiuni de prelucrare în sistemele de prelucrare automată: colectarea, modificarea, accesul, consultarea, divulgarea (inclusiv transferurile), combinarea și ștergerea de date operaționale cu caracter personal. Înregistrările consultărilor și ale dezvăluirilor fac posibilă determinarea motivelor, a datei și a orei efectuării acestor operațiuni, identificarea persoanei care a consultat sau a dezvăluit date operaționale cu caracter personal și, în măsura în care este posibil, identitatea destinatarilor acestor date operaționale cu caracter personal.
(2) Înregistrările sunt utilizate numai pentru verificarea legalității prelucrării, monitorizare proprie, asigurarea integrității și a securității datelor operaționale cu caracter personal și în cadrul unor proceduri penale. Aceste înregistrări sunt șterse după trei ani, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru un control în curs.
(3) Operatorul pune înregistrările la dispoziția responsabilului cu protecția datelor din cadrul său și la dispoziția Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la cerere.

Articolul 89 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor
(1) În cazul în care un tip de prelucrare, în special care implică utilizarea de noi tehnologii, și ținând seama de natura, amploarea, contextul și scopurile prelucrării, este susceptibil să genereze un risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice, operatorul efectuează, înainte de prelucrare, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare preconizate asupra protecției datelor operaționale cu caracter personal.
(2) Evaluarea menționată la alineatul (1) cuprinde cel puțin o descriere generală a operațiunilor de prelucrare preconizate, o evaluare a riscurilor la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate, măsurile preconizate în vederea eliminării riscurilor, garanțiile, măsurile de securitate și mecanismele menite să asigure protecția datelor operaționale cu caracter personal și să demonstreze respectarea normelor de protecție a datelor, luând în considerare drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate și ale celorlalte persoane interesate.

Articolul 90 – Consultarea prealabilă a Autorității Europene pentru Protecția Datelor
(1) Operatorul consultă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor înainte de prelucrarea care va face parte dintr-un nou sistem de evidență care urmează a fi creat, în cazul în care:
(a) o evaluare a impactului asupra protecției datelor, în temeiul articolului 89, indică faptul că prelucrarea ar genera un risc ridicat în absența unor măsuri din partea operatorului pentru atenuarea riscului; sau
(b) tipul de prelucrare, în special în cazul în care se utilizează noi tehnologii, mecanisme sau proceduri, implică un risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate.
(2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate stabili o listă a operațiunilor de prelucrare care fac obiectul consultării prealabile în conformitate cu alineatul (1).
(3) Operatorul transmite Autorității Europene pentru Protecția Datelor evaluarea impactului asupra protecției datelor menționată la articolul 89 și, la cererea acesteia, orice altă informație care îi permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să evalueze conformitatea prelucrării și, în special, riscurile la adresa protecției datelor operaționale cu caracter personal ale persoanei vizate și garanțiile aferente.
(4) Atunci când Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor consideră că prelucrarea preconizată, menționată la alineatul (1), ar încălca dispozițiile prezentului regulament sau ale actului juridic de instituire a organului, oficiului sau agenției Uniunii, în special în cazul în care riscul nu a fost identificat sau atenuat într-o măsură suficientă de către operator, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor îi transmite operatorului recomandări scrise în termen de cel mult șase săptămâni de la primirea cererii de consultare. Termenul menționat poate fi prelungit cu o lună, ținându-se seama de complexitatea prelucrării preconizate. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează operatorul cu privire la o astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii de consultare, prezentând motivele întârzierii.

Articolul 91 – Securitatea prelucrării datelor operaționale cu caracter personal
(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei și costurile implementării și ținând seama de natura, amploarea, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și de gravitate la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de operator pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, în special în ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date operaționale cu caracter personal.
(2) În ceea ce privește prelucrarea automată, operatorul și persoana împuternicită de operator pun în aplicare, în urma unei evaluări a riscurilor, măsuri menite:
(a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrare („controlul accesului la echipamente”);
(b) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date („controlul suporturilor de date”);
(c) să împiedice introducerea neautorizată de date operaționale cu caracter personal și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor operaționale cu caracter personal stocate („controlul stocării”);
(d) să împiedice utilizarea sistemelor de prelucrare automată de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor („controlul utilizatorului”);
(e) să asigure faptul că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată au acces numai la datele operaționale cu caracter personal vizate de autorizația lor de acces („controlul accesului la date”);
(f) să asigure că este posibilă verificarea și identificarea organismelor cărora le-au fost transmise sau puse la dispoziție sau s-ar putea să le fie transmise sau puse la dispoziție date operaționale cu caracter personal utilizându-se comunicarea datelor („controlul comunicării”);
(g) să asigure posibilitatea verificării și determinării ulterioare a datelor operaționale cu caracter personal care au fost introduse în sisteme de prelucrare automată a datelor, precum și a datei în care au fost introduse datele operaționale cu caracter personal și a persoanei care le-a introdus („controlul introducerii datelor”);
(h) să împiedice consultarea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor operaționale cu caracter personal pe parcursul transferurilor de date operaționale cu caracter personal sau pe parcursul transportului suporturilor de date („controlul transportului”);
(i) să asigure posibilitatea recuperării sistemelor instalate în cazul unei întreruperi („recuperarea”);
(j) să asigure funcționarea sistemului, raportarea defecțiunilor de funcționare („fiabilitate”) și imposibilitatea coruperii datelor operaționale cu caracter personal stocate, din cauza funcționării defectuoase a sistemului („integritate”).

Articolul 92 – Notificarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor a unei încălcări a securității datelor cu caracter personal
(1) În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru Autorității Europene pentru Protecția Datelor, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație privind motivele întârzierii.
(2) Notificarea menționată la alineatul (1) trebuie cel puțin:
(a) să descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate, precum și categoriile și numărul aproximativ de înregistrări de date operaționale cu caracter personal vizate;
(b) să comunice numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
(c) să descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;
(d) să descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
(3) Atunci când și în măsura în care nu este posibil să se pună la dispoziție informațiile menționate la alineatul (2) în același timp, acestea pot fi transmise în mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.
(4) Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal menționate la alineatul (1), care cuprind o descriere a situației în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație îi permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să verifice respectarea prezentului articol.
(5) În cazul în care încălcarea securității datelor operaționale cu caracter personal vizează date cu caracter personal care au fost transmise de către autoritățile competente sau autorităților competente, operatorul comunică fără întârzieri nejustificate informațiile menționate la alineatul (2) autorităților competente în cauză.

Articolul 93 – Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal
(1) În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este de natură să ducă la apariția unui risc ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
(2) Informarea persoanei vizate menționată la alineatul (1) din prezentul articol include o descriere, într-un limbaj simplu și clar, a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și recomandările prevăzute la articolul 92 alineatul (2) literele (b), (c) și (d).
(3) Informarea persoanei vizate menționată la alineatul (1) nu este necesară în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
(a) operatorul a pus în aplicare măsuri tehnologice și organizatorice adecvate de protecție, iar aceste măsuri au fost aplicate datelor operaționale cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele operaționale cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
(b) operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate menționat la alineatul (1) nu mai este susceptibil să se materializeze;
(c) aceasta ar necesita un efort disproporționat. În acest caz, informarea se înlocuiește printr-o informare publică sau o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
(4) În cazul în care operatorul nu a comunicat deja persoanei vizate încălcarea securității datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate să îi solicite operatorului, după ce analizează probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să ducă la apariția unui risc ridicat, să facă acest lucru sau poate decide că este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate la alineatul (3).
(5) Informarea persoanei vizate menționată la alineatul (1) din prezentul articol poate fi amânată, restricționată sau omisă, sub rezerva condițiilor și a motivelor menționate la articolul 79 alineatul (3).

Articolul 94 – Transferul de date operaționale cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale
(1) Sub rezerva restricțiilor și a condițiilor prevăzute în actele juridice de instituire a organului, oficiului sau agenției Uniunii, operatorul poate să transfere datele operaționale cu caracter personal unei autorități dintr-o țară terță sau unei organizații internaționale în măsura în care acest transfer este necesar pentru executarea de către operator a sarcinilor sale și numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la prezentul articol, și anume:
(a) Comisia a adoptat o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/680, conform căreia țara terță sau un teritoriu sau un sector de prelucrare din țara terță respectivă ori organizația internațională în cauză asigură un nivel adecvat de protecție;
(b) în cazul în care Comisia nu a adoptat o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul literei (a), a fost încheiat un acord internațional între Uniune și țara terță sau organizația internațională respectivă în temeiul articolului 218 din TFUE, în care se prevăd garanții adecvate în ceea ce privește protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice;
(c) în cazul în care Comisia nu a adoptat o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul literei (a) sau nu a fost încheiat un acord internațional în temeiul literei (b), a fost încheiat un acord de cooperare care permite schimburile de date operaționale cu caracter personal înainte de data aplicării actului juridic de instituire a organului, oficiului sau agenției Uniunii în cauză, între respectivul organ, oficiu sau agenție a Uniunii și țara terță în cauză.
(2) Actele juridice de instituire a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii pot menține sau introduce dispoziții mai specifice privind condițiile pentru transferurile internaționale de date operaționale cu caracter personal, în special privind transferurile care fac obiectul unor garanții corespunzătoare și derogări pentru situații specifice.
(3) Operatorul publică și menține la zi pe site-ul său de internet o listă care conține deciziile privind caracterul adecvat menționate la alineatul (1) litera (a), acordurile, mecanismele administrative și alte instrumente legate de transferul de date operaționale cu caracter personal în conformitate cu alineatul (1).
(4) Operatorul ține o evidență detaliată a tuturor transferurilor efectuate în temeiul prezentului articol.

Articolul 95 – Caracterul secret al anchetelor judiciare și al procedurilor penale
Actele juridice de instituire a organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii referitoare la activitățile care intră sub incidența părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE pot să oblige Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor să țină seama în cel mai strict mod, atunci când își exercită competențele de supraveghere, de caracterul secret al anchetelor judiciare și al procedurilor penale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

Capitolul X – Acte de punere în aplicare

Articolul 96 – Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 93 din Regulamentul (UE) 2016/679. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Capitolul XI – Revizuirea

Articolul 97 – Clauză de revizuire
Până la 30 aprilie 2022 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative corespunzătoare.

Articolul 98 – Revizuirea actelor juridice ale Uniunii
(1) Până la 30 aprilie 2022, Comisia analizează actele juridice adoptate în temeiul tratatelor, care reglementează prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal de organele, oficiile și agențiile Uniunii atunci când desfășoară activități care intră în domeniul de aplicare al părții a treia titlul V capitolul 4 sau capitolul 5 din TFUE, pentru:
(a) a le evalua coerența cu Directiva (UE) 2016/680 și cu capitolul IX din prezentul regulament;
(b) a depista eventuale discrepanțe care pot să împiedice schimbul de date operaționale cu caracter personal între organele, oficiile și agențiile Uniunii atunci când desfășoară activități în domeniile respective și autoritățile competente; și
(c) a depista orice discrepanțe care pot să genereze o fragmentare juridică în Uniune a legislației privind protecția datelor.
(2) Pe baza rezultatelor acestei analize, în vederea asigurării unei protecții uniforme și consecvente a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea, Comisia poate să prezinte propuneri legislative corespunzătoare, în special în vederea aplicării capitolului IX din prezentul regulament Europol și Parchetului European și care să includă, dacă este necesar, propuneri de adaptare a capitolului IX din prezentul regulament.

Capitolul XII – Dispoziții finale

Articolul 99 – Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și Decizia nr. 1247/2002/CE se abrogă cu efect de la 11 decembrie 2018. Trimiterile la regulamentul și decizia abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 100 – Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
(1) Decizia 2014/886/UE a Parlamentului European și a Consiliului [6] și actualul mandat al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și al adjunctului acesteia nu sunt afectate de prezentul regulament.
(2) Adjunctul autorității este asimilat grefierului Curții de Justiție în ceea ce privește stabilirea remunerației, a indemnizațiilor, a pensiei pentru limită de vârstă și a oricăror alte prestații care țin loc de remunerație.
(3) Articolul 53 alineatele (4), (5) și (7), precum și articolele 55 și 56 din prezentul regulament se aplică adjunctului actual al autorității până la sfârșitul mandatului său.
(4) Adjunctul autorității asistă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în îndeplinirea atribuțiilor acesteia din urmă și o înlocuiește atunci când este absentă sau nu își poate îndeplini atribuțiile respective, până la sfârșitul mandatului adjunctului autorității.

Articolul 101 – Intrarea în vigoare și aplicarea
(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Cu toate acestea, prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Eurojust de la 12 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Strasbourg, 23 octombrie 2018.


[1] Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).
[2] Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
[3] Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
[4] Directiva 2008/63/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații (JO L 162, 21.6.2008, p. 20).
[5] Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).
[6] Decizia 2014/886/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2014 de numire a Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acesteia (JO L 351, 9.12.2014, p. 9).

No tags for this post.